Etický kódex pracovníka LDD

06.09.2016 / 13:31

I) Všeobecné princípy:

 1. Pracovník Linky detskej dôvery (ďalej LDD) vykonáva svoju prácu v prospech detí, v duchu úcty k osobnosti klienta, rešpektujúc všetky ľudské práva a práva dieťaťa.
 2. Záujmy klienta LDD sú najvyššou hodnotou jeho činnosti.
 3. Pomoc poskytnutá na LDD je bezplatná a jej základom je vzájomná dôvera medzi pracovníkom LDD a klientom.
 4. LDD poskytuje pomoc všetkým klientom bez ohľadu na ich pohlavie, náboženské presvedčenie, politickú a etnickú príslušnosť, či sexuálnu orientáciu.

II) Kompetencie:

 1. Linka detskej dôvery poskytuje kvalifikovanú pomoc a poradenstvo svojim klientom dištančnou formou.
 2. Internetové i telefonické poradenské služby sú jasne definované časovým rámcom. Sú pre klienta dostupné v danom časovom limite.
 3. Pracovník permanentným vzdelávaním udržiava a rozvíja svoju profesionálnu kompetenciu.
 4. Pracovník si je vedomý svojich kompetencií a dodržiava ich hranice.

III) Dôvera:

Pracovník LDD:

 1. Zachováva mlčanlivosť a zabezpečuje ochranu všetkých informácií získaných v kontakte s klientom a to aj po ukončení pracovného vzťahu na LDD.
 2. Všetky informácie získané od klienta sú považované za dôverné, pokiaľ to neodporuje zákonom SR.
 3. Vo výnimočných prípadoch, keď je predpoklad ohrozenia bezpečnosti, zdravia alebo života volajúceho, alebo porušenia právnych noriem, urobí pracovník kroky, ktoré sú nevyhnutné pre ochranu klienta, vrátane informovania oprávnených iných osôb bez jeho predchádzajúceho súhlasu. Tieto kroky vždy konzultuje so skúseným pracovníkom linky.
 4. Zachováva mlčanlivosť i vo veci technického vybavenia LDD, adresy LDD a jej pracovníkov.
 5. Informácie o LDD pre médiá podáva len so súhlasom vedúceho LDD.

IV) Správanie pracovníka LDD:

 1. Ku klientovi sa správa s úctou, rešpektuje jeho osobnosť, neznevažuje jeho ťažkosti.
 2. Vo vzťahu ku klientovi vytvára ľudsky prijímajúcu, podpornú atmosféru.
 3. Nevykonáva službu, ak je jeho fyzický alebo psychický stav ovplyvnený chorobou, alkoholom, drogami, stresom, únavou alebo je ináč indisponovaný.
 4. Nenadväzuje osobný ani písomný kontakt s klientom mimo rámec LDD.
 5. Počas služby sa nezaoberá činnosťami, ktoré ho odvádzajú od práce na LDD.
 6. V práci na LDD vystupuje ako člen tímu. Rešpektuje pravidlá tímovej práce.

V) Záverečné ustanovenia:

 1. Pracovník sa pri nástupe do práce na LDD oboznámi s Etickým kódexom LDD a svojim podpisom sa zaviaže k jeho dodržiavaniu.
 2. Tento text je pravidelne prehodnocovaný a revidovaný podľa požiadaviek praxe a podmienok vytvorených pre prácu LDD.
 3. Porušenie niektorého ustanovenia Etického kódexu LDD môže byť dôvodom k zrušeniu alebo pozastaveniu pracovného vzťahu s LDD, ktorému predchádza pohovor s vedúcim LDD.

Etický kódex schválený 22.1.2011 na školení pracovníkov LDD.

V Košiciach, 22.01.2011

PhDr. Dana Lovašová

Vedúca Linky detskej dôvery

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk