Informácie o spracúvaní osobných údajov

08.10.2020 / 19:01

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka, Zvoničná 202/18, 044 13 Valaliky

IČO: 35537663

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: lienka@linkadeti.sk, 0915068100 adre­sa: Mgr. Vladimír Lichner, PhD., Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka, Zvoničná 202/18, 044 13 Valaliky

Právny základ spracúvania: dôležité záujmy dotknutej osoby.

Účel spracúvania: poskytovanie psychologického a sociálneho poradenstva, emocionálnej a priateľskej podpory na základe požiadavky maloletého.

Kategórie príjemcov osobných údajov: Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom, okrem prípadov podozrenia zo spáchaného trestného činu, kedy sú osobné údaje poskytnuté na základe vyžiadania Polícii SR.

Doba uchovávania osobných údajov: počas riešenia podania.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania:Linka Detskej Dôvery nevykonáva profilovanie dotknutej osoby. Linka Detskej Dôvery spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Ide o údaje, ktoré prezradia technológie, ktoré použiješ na kontakt s nami (napr. IP adresa, či telefónne číslo, ktoré však nezaznamenávame).

V zmysle § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby. Má právo požadovať informácie o
a) účele spracúvania osobných údajov, alebo o kategórii spracúvaných osobných údajov,
b) právo na obmedzenie alebo vymazanie osobných údajov,
c) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
d) práve podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov na začatie konania,

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom pri splnení požiadaviek stanovených zákonom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk