O Linke detskej dôvery

06.09.2016 / 19:04

Linka detskej dôvery poskytuje telefonické a internetové poradenstvo. Poznajú a využívajú ju predovšetkým deti z Prešovského a Košického kraja, má však celoslovenskú pôsobnosť.

Úlohy linky

Aktivity Linky detskej dôvery sú v prvom rade zamerané na prevenciu nežiadúcich spoločenských javov, akými sú agresivita voči deťom aj medzi deťmi, drogová a iné závislosti, samovražedné konanie a tiež emocionálne a psychosomatické poruchy. Fungovanie Linky detskej dôvery má aj zdravotno-výchovný charakter. V rámci tejto oblasti poskytujeme predovšetkým informácie o fyziologickom dozrievaní a sexuologických otázkach, vrátane antikoncepcie, pohlavných chorôb, ako aj fakty o drogách, vzniku závislostí a podobne.

Ciele linky

 • zabezpečiť pomoc a krízovú intervenciu deťom ohrozeným násilím, či v iných krízových situáciách,
 • poskytnúť citovú oporu, umožniť ventiláciu problémov a tým predchádzať vzniku emocionálnych a psychosomatických porúch, drogových závislostí, kriminality či samovražedného konania,
 • ponúknuť informácie o tom, ako sa môže dieťa brániť proti násiliu, aké sú jeho práva, a kde môže hľadať pomoc,
 • sprostredkovať priamy kontakt s inými odborníkmi,
 • poskytnúť deťom prostú ľudskú komunikáciu
 • poskytnúť rodičom pomoc pri výchovných ťažkostiach a iných problémoch s deťmi

Tím linky

Rozhovory na linke majú na starosti špeciálne vzdelaní a vyškolení odborníci najmä psychológovia a sociálni pracovníci.

V kontakte s deťmi sa snažíme poskytnúť im pomoc, ukázať im správny smer, ktorým sa majú uberať pri riešení svojich problémov. Usilujeme sa prispieť k zlepšeniu ich psychickej pohody, zníženiu stresu a v konečnom dôsledku k zlepšeniu ich zdravia, hlavne v jeho psychickej a sociálnej zložke.

Vo svojej práci dodržiavame princípy zakotvené v Etickom kódexe LDD, medzi ktoré patrí:

 • úcta k dieťaťu a rešpektovanie jeho osobnosti, záujmov a práv,
 • vzájomná dôvera medzi klientom a pracovníkom linky,
 • rešpektovanie anonymity dieťaťa,
 • mlčanlivosť a zabezpečenie ochrany informácií získaných od klienta,
 • vytváranie ľudsky podpornej atmosféry vo vzťahu k volajúcemu dieťaťu.

V práci s deťmi používame metódu nedikrektívneho rozhovoru, empatie a aktívneho načúvania. V rámci nedirektívneho poradenstva dieťa sprevádzame pri riešení jeho problémov a vedieme ho k samostatnému mysleniu a rozhodovaniu. Okrem toho v závažnejších prípadoch, kedy je dieťa ohrozené násilím či samovražedným konaním, realizujeme krízovú intervenciu alebo poskytujeme psychoterapeutickú pomoc. V situáciách násilia či sociálnej núdze poskytujeme sociálne poradenstvo.

Tematické okruhy hovorov s deťmi

Problémy, s ktorými sa deti na linku obracajú, sú rôznorodé. V obsahovej typológii telefonických rozhovorov dominuje potreba komunikácie. Deti často volajú „len tak, aby sa porozprávali.“ Tieto rozhovory, ktoré sýtia potrebu detí rozprávať sa s niekým naznačujú, ako málo sa rodičia so svojimi deťmi zhovárajú. Podľa štatistík je to asi 9 minút denne. Telefonická komunikácia preto je a určite aj ostane doplnkovou alternatívou na rozšírenie komunikácie a urýchlenie pomoci deťom.

Druhú skupinu rozhovorov s deťmi tvoria v posledných rokoch vzťahy v rodine a vzťahy s rodičmi. Časté sú i problémy s láskou. A potom je tu veľká skupina rozhovorov s témou zdravotno-sociálnych ťažkostí, kde zahŕňame otázky gynekologické, sexuologické, problémy emocionálne, zdravotné, problémy ohľadne závislostí, a otázky týkajúce sa týrania a zneužívania.

V rámci obsahových hovorov o gynekologických problémoch najčastejšie diskutujeme o tehotenstve a menštruácii . V menšom rozsahu sa venujeme aj otázkam fyziologického dozrievania, gynekologických ochorení, vyšetrenia a tiež antikoncepcie. V kontexte závislostí sa väčšina hovorov s volajúcimi sústreďuje na fajčenie . Druhú skupinu tvoria problémy s drogami a alkoholizmom a to tak s alkoholizmom v rodine, ako aj s užívaním alkoholu u detí samotných.

V e-mailovej komunikácii sa na nás klienti najčastejšie obracajú s problémami v rodine, ale aj s vlastnými osobnostnými a emocionálnymi ťažkosťami. Veľkú skupinu kontaktov tvoria problémy týkajúce sa týrania, zanedbávania a sexuálneho zneužívania detí.

Násilie voči deťom

Násilie voči deťom je častou témou, s ktorou sa na linke stretávame. Mnohé kontakty majú informačný a preventívny charakter. U iných poskytujeme krízovú intervenciu. V rámci tejto témy identifikujeme niekoľko skupín klientov:

 • klienti, ktorí potrebujú informácie,
 • klienti, ktorí sa dostali do situácie násilia a žiadajú konkrétnu radu a pomoc,
 • klienti, ktorí prežili traumu z násilia v minulosti,
 • dospelí, ktorí hľadajú spôsoby ako pomôcť deťom, ktoré sú obeťami násilia.

Formy násilia prezentované deťmi

Miera násilia v našich rodinách neklesá. Podľa výpovedí detí prevláda najmä fyzické násilie. Čoraz častejšie sa stretávame aj so sexuálnym zneužívaním . Okrem jeho dotykových prejavov , znásilnenia a incestu sa objavujú aj nové brutálne formy, a to zneužívanie detí na prostitúciu a pornografiu alebo zneužívanie detí prostredníctvom internetu. Stúpajúcu tendenciu má tiež násilie medzi deťmi na školách vo forme šikanovania.

Vekové a rodové rozdelenie volajúcich detí

Cieľovou skupinou, pre ktorú sú naše služby predovšetkým určené, sú deti vo veku od 6 do 18 rokov. Vekové zloženie najčastejšie volajúcich detí sa vo všeobecnosti takmer nemení. Najčastejšie sa na nás obracajú deti vo veku 11 až 14 rokov, tvoria takmer polovicu našej klientely. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria stredoškoláci vo veku 15 až 18 rokov. Pomoc linky vyhľadávajú častejšie dievčatá ako chlapci.

Dôvody, pre ktoré sa deti obracajú na linku

 • možnosť porozprávať sa aj o takých problémoch, s ktorými sa neodvážia obrátiť na iných dospelých,
 • zodpovedanie otázok, ktorým sa iní dospelí vyhýbajú,
 • možnosť ventilácie svojich emócií,
 • skúsenosť, že aj dospelý sa môže s nimi rozprávať s úctou a rešpektom,
 • nový pohľad na riešenie svojich problémov,
 • skúsenosť, že dospelý im verí a nezľahčuje ich ťažkosti,
 • motivácia riešiť svoj problémy.

K článku zatiaľ nieje žiaden komentár, buď prvý!

Pridaj komentár


Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk