Výročná správa 2011

20.02.2012 / 20:12

Výročná správa Spoločnosti priateľov detí – Li(e)nka

za obdobie január – december 2011

OZ Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka aj v 11. roku svojej činnosti, sa snažilo napĺňať ciele, ktoré určujú jeho Stanovy. T.z. predovšetkým poskytovať pomoc deťom, ktoré sa ocitli v kríze spôsobenej násilím v rodine či v škole, deťom, ktoré prežívajú krízové situácie spôsobené rozpadom rodiny, závažnou chorobou a pod. Tieto ciele realizujeme v spolupráci s Detskou fakultnou nemocnicou formou podpory a dobrovoľníckej práce na Linke detskej dôvery. Cieľom združenia je zároveň upozorniť verejnosť na problém násilia na deťoch a zvyšovať senzitivitu voči tomuto javu, vzdelávať dobrovoľníkov a odborníkov v problematike násilia voči deťom a v oblasti dištančnej krízovej intervencie.

Personálne zmeny v uplynulom roku

VZ na svojom zasadnutí dňa 5.5. 2011 zvolilo Správnu radu v zložení: PhDr. Katarína Fujeriková – predsedníčka Správnej rady PhDr. Anna Rybáriková – podpredsedníčka Správnej rady Jozef Rabatin – člen Správnej rady

Riaditeľkou OZ a štatutárnou zástupkyňou ostala PhDr. Dana Lovašová.

AKTIVITY V ROKU 2011

I. Vzdelávacia činnosť

Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka sa vo vzdelávacej činnosti zameriava na vzdelávanie odborníkov iných organizácií, ako i vzdelávanie vlastných dobrovoľníkov a odborníkov.

· V januári 2011 sme zorganizovali kurz Zdokonaľovanie on-line zručností pre odborníkov pracujúcich na Linke detskej dôvery. Cieľom kurzu bolo zdokonaliť ich zručnosti v práci s internetom. Výsledkom bolo zriadenie profilu LDD na Face booku, a pokusné zavedenie programu Skype do práce na LDD. Vzdelávanie podporila nadácia Pro Cassovia.

· V novembri 2011 sme pripravili víkendový kurz Špecifiká dištančného poradenstva pre dobrovoľníkov pracujúcich na LDD. Absolventi kurzu získali poznatky a zručnosti z dištančného poradenstva, ktoré využívajú v práci na detskej linke. Vzdelávanie dobrovoľníkov podporilo mesto Košice z grantového programu DAMKO.

II. projekt LDD

Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka je od svojho začiatku partnerom Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach pri realizácii projektu Linky detskej dôvery.

Personálne obsadenie linky

Na linke pracovalo v r. 2011 šesť psychológov a jedna sociálna pracovníčka. Počet dobrovoľníkov, ktorí pracujú na linke počas roka kolíše v závislosti od ich školských a iných povinností. Ku koncu roka v OZ pracovalo cca 10 dobrovoľníkov.

Zameranie linky

Každý rok sa snažíme zamerať činnosť linky prednostne na problematiku, ktorá odráža celospoločenský problém, alebo vychádza z predošlých skúseností linky. Hlavnou oblasťou, ktorá je v ohnisku pozornosti od vzniku linky, je násilie voči deťom v akejkoľvek podobe. Pritom sa snažíme nielen o krízovú intervenciu, ale využívame široký komunikačný priestor linky predovšetkým na prevenciu tohto javu a všímame si i rizikové faktory, ktoré môžu viesť k vzniku násilia voči deťom a tiež dôsledky násilia na deťoch. Učíme našich dobrovoľníkov rozpoznávať tieto javy a správne s nimi v rozhovore s deťmi pracovať. V r. 2011 sme oficiálne ukončili projekt Dištančné poradenstvo pre deti i rodičov, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom. Venujeme v ňom viac pozornosti problematike rodiny. Projekt nadväzoval na zriadenie rodičovskej linky v r. 2008 a zameral sa nielen na telefonické, ale aj e-mailové poradenstvo deťom i rodičom. V tomto zameraní chceme pokračovať i v budúcnosti a túto formu pomoci rozvíjať intenzívnejšie.

Počet hovorov a ich štruktúra

Na linku sa deti denne obracajú s veľmi širokou škálou problémov. V r. 2011 sme zdvihli telefón 3658 krát a realizovali sme 1990 obsahových rozhovorov. Najviac z nich tvorili rozhovory, v ktorých si deti sýtili potrebu s niekým sa porozprávať, či zvedavosť, kto je na druhej strane linky. Tieto rozhovory tvorili 30,13 % všetkých obsahových hovorov. Štruktúra rozhovorov sa oproti minulým rokom zmenila. Prvýkrát v histórii linky sa počet hovorov s rodinnou problematikou (15%) dostal na druhé miesto v počte obsahových hovorov a predčil tak i vždy vedúce hovory o láske. To svedčí o tom, že linka má vo verejnosti kredit poradenského pracoviska. Ten zvyšuje i počet poradenských e-mailov, kde tiež dominuje problematika rodinných vzťahov spojená s takými závažnými javmi ako sú domáce násilie, či alkoholová závislosť.

Druhú polovicu hovorov tvorili rôzne témy, od „láskových“, cez školské, rovesnícke, až po závažné témy ako sú závislosti, osobnostné a emocionálne problémy, vrátane hovorov o samovražde a rozhovory o rôznych formách násilia voči deťom. Tých posledných bolo 131, a tvorili 5,4 % všetkých obsahových rozhovorov. Pri porovnaní s minulými rokmi sme zaznamenali pokles celkového počtu hovorov. Pripisujeme to novým komunikačným technológiám, ktoré ponúka internet a ktoré deti čoraz viac využívajú.

Internetové poradenstvo

Linka detskej dôvery pracuje primárne s deťmi a mládežou a musí spôsob poskytovania svojich služieb prispôsobiť tejto cieľovej skupine. Keďže čoraz viac detí komunikuje prostredníctvom internetu, museli sme aj my vstúpiť do tohto komunikačného priestoru a „nasledovať“ tak svojich klientov. E-mailové poradenstvo uskutočňujeme už niekoľko rokov, ale až v posledných rokoch ho naši klienti využívajú intenzívnejšie. V januári 2011 sme skúšobne zaviedli kontakt pomocou programu Skype, ktorý rozšíril možnosť bezplatných služieb pre deti a mládež pomocou ďalšej formy internetového poradenstva. Pre lepší kontakt s klientmi a ich informovanosť o činnosti LDD sme vytvorili jej profil na Facebooku. Linka detskej dôvery tak vytvorila popri telefonickom poradenstve pre deti i rodičov i internetovú poradňu, aby sa priblížila svojim klientom a v budúcnosti chce viac rozširovať túto formu komunikácie.

E-mailové poradenstvo uskutočňujeme na adrese odkazy@linkadeti.sk. Kým v r. 2010 sme do schránky dostali cca 90 odkazov a otázok, na ktoré naši psychológovia odpovedali, v r. 2011 to už bolo 177. Z nich 155 vyžadovalo poradenskú intervenciu. E-mailové odkazy sú obsahovo závažnejšie ako telefonické rozhovory. Chýbajú tu komunikačné témy. Klienti žiadajú radu vo veľmi závažných problémoch týkajúcich sa týrania, sexuálneho zneužívania a zanedbávania detí, samovražedných tendencií, duševných porúch ako sú depresie, mentálna anorexia, či bulímia, ťažkých foriem závislostí v rodine a pod. E-mailové poradenstvo využívajú predovšetkým adolescenti a dospelí, ktorí žiadajú rady ohľadom starostlivosti o deti.

Rodičovská linka

V septembri 2008 sme vďaka podpore z grantového programu Hodina deťom zriadili rodičovskú linku pre rodičov a iných dospelých, ktorí sa chcú poradiť ohľadom detí. Aj takým spôsobom chceme skvalitniť pomoc deťom. Dospelí s nami môžu komunikovať cez naše bezplatné číslo, či e-mail, ale môžu využiť i t. č. 0907 401 749, ktoré síce nie je bezplatné, ale je ľahšie dostupné. Rodičovskú linku v r. 2011 využilo 133 dospelých, ktorí sú dôležití v živote detí (rodičov, starých rodičov, a pod.).

III. Práca s dobrovoľníkmi

Zloženie dobrovoľníckeho tímu OZ tvoria predovšetkým dobrovoľníci pracujúci na Linke detskej dôvery. Súčasťou ich práce však nie je len „konzultantstvo“ na LDD. Mnohí z nich vypomáhajú aj pri ďalších akciách, ktoré organizuje OZ (napr. zbierky, MDD, Svetový deň prevencie týrania detí, tvorba internetovej stránky, pomoc pri tvorbe a distribúcii propagačných materiálov apod.). Niektorí z nich pracujú ako dobrovoľníci i niekoľko rokov, iní odchádzajú po niekoľkých mesiacoch.

Na Linke detskej dôvery pracujú dobrovoľníci z radov študentov košických VŠ, predovšetkým z odboru psychológia. Ich pôsobenie na tomto pracovisku nie je náhodné a je podmienené špecifickou prípravou, ktorá pozostáva zo školenia v oblasti dištančnej komunikácie a poradenstva. Stať sa členom tímu linky znamená pre študenta intenzívnejšie štúdium špecifických problémov, ktoré sú príznačné pre vek klientov, zaúčanie sa kolektívnej práci s odborníkmi, získavanie praktických skúseností a vďaka tomu aj rýchlejší a kvalitnejší odborný rast. Za svoju prácu nie sú finančne odmenení. Odmenou sú pre nich skúsenosti, ktoré získajú v priamom kontakte s detským klientom, ale i skúsenosti z organizácie rôznych podujatí. Odmenou je i získanie certifikátov zo školení, ktoré rozširujú ich kvalifikáciu a zvýhodňujú ich na trhu práce po skončení školy. Snažíme sa im spríjemniť ich dobrovoľnícku činnosť vytváraním kolektívu s kolegiálnymi, ale hlavne ľudskými vzťahmi, ktoré každoročne utužujeme neformálnym stretnutím spojeným s poďakovaním odchádzajúcim dobrovoľníkom.

Dobrovoľníctvo nie je len o práci ,,zadarmo,, je v tom omnoho viac. Je to aj o získavaní skúseností, sebarozvoji a vlastnom osobnostnom raste. Je to aj o tímovej spolupráci, vzájomnej pomoci a spolupatričnosti. Práve jeden z týchto rozmerov dobrovoľníctva priniesol pre dobrovoľníkov z Linky detskej dôvery a OZ Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka) rok 2011 – Rok dobrovoľníctva. V tomto roku sa intenzívnejšie zapojili do aktivít v medzinárodných projektoch, ktoré im umožnil program Mládež v akcii (Youth In Action) Tento program je grantovým programom Európskej únie a je určený pre všetkých mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov, ako aj mládežníckych pracovníkov. Jeho cieľom je podporiť mladých ľudí, ktorí chcú byť aktívni, chcú cestovať, spoznávať nových ľudí z celej Európy a sveta, nadviazať nové priateľstvá, vyjadrovať svoj názor, získať nové poznatky a zručnosti, ktoré im v budúcnosti pomôžu presadiť sa. Podporuje teda mobilitu v rámci EÚ, ako aj za jej hranicami, neformálne vzdelávanie, interkultúrny dialóg, participáciu a začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Program taktiež podporuje rozvoj a výmenu skúseností, odborných znalostí medzi osobami pracujúcimi s mládežou. Naši dobrovoľníci sa do programu zapojili vďaka spolupráci nášho OZ s Radou mládeže Košického kraja. Už v r. 2010 mali možnosť zúčastniť sa dvoch medzinárodných seminárov a v r. 2011 sa zúčastnili na ďalších troch seminároch v Krakove, Aténach a Sopote. O týchto medzinárodných pobytoch informovali formou Výstavy k Roku dobrovoľníctva, ktorú inštalovali vo vstupnej hale svojej Alma mater – FF UPJŠ v Košiciach, na Petzvalovej ulici.

IV. Besedy o LDD

Projekt, v rámci ktorého naši dobrovoľníci chodia za deťmi priamo do škôl, aby im priblížili prácu na Linke detskej dôvery, realizujeme 8. rok. Jeho cieľom je priblížiť LDD deťom a súčasne zistiť, aké informácie o LDD deti majú. Táto akcia má nielen propagačný, ale aj silný preventívny náboj, keďže na besedách na dobrovoľníci s deťmi hovoria o takých závažných témach ako je násilie doma, či v škole. Pre našich dobrovoľníkov je to dobrá skúsenosť, ktorú oceňujú predovšetkým pre zážitok priameho kontaktu s deťmi, ktorý v svojej dobrovoľníckej práci zažívajú prostredníctvom telefónu. V r. 2011 sme uskutočnili niekoľko besied, z nich rozsahom najväčšia bola beseda v ZŠ v Budimíri, ktorá sa uskutočnila v decembri a zúčastnilo sa jej cca 150 žiakov 1. stupňa.

V. Propagácia

Dostať linku do povedomia našich klientov si vyžaduje venovať sa celý rok i propagácii.

V decembri sme vydali kalendár na r. 2012. Kalendár bol vydaný v náklade 60 kusov, je určený hlavne pre sponzorov a partnerov LDD a OZ, dobrovoľníkov a priateľov SPDL. Priebežne, počas celého roka sme vystupovali v krátkych, či dlhších vstupoch v médiách.

V r. 2011 sme dali novú tvár našej webovej stránke www.linkadeti.sk a vytvorili sme profil Linky detskej dôvery na Facebooku.

VI. Spolupráca s inými organizáciami

· Naším najbližším partnerom je Detská fakultná nemocnica, s ktorou má SPDL uzavretú zmluvu o spolupráci na projekte Linka detskej dôvery. Mnohé akcie, spomenuté aj v tejto správe sa konali v úzkej spolupráci s LDD. Dobrovoľníci, pracujúci na linke sú súčasne členmi OZ.

· Ďalej sa rozvíja spolupráca s detskými linkami, predovšetkým s Linkou detskej záchrany v Nitre a to hlavne v oblasti výmeny skúseností a informácií a v oblasti vzdelávania dobrovoľníkov.

· Pokračujeme v spolupráci s MVO v Košiciach, predovšetkým s OZ Žabky a Regionálnym centrom mladých. Od r. 2010 je naše OZ členom Rady mládeže košického kraja. Vzdelávacích akcií, ktoré tieto MVO realizujú, sa zúčastňujú i naši dobrovoľníci. V rámci spolupráce s týmito organizáciami sme sa zúčastnili i prípravy a realizácie MDD pre deti v Košiciach. Akcia sa uskutočnila v rekreačnej oblasti Anička.

· Už 5. rok spolupracujeme s Gymnáziom T. Akvinského v Košiciach pri zbierkových aktivitách v priebehu roka. V máji 2011 vyzbierali pre naše OZ a LDD 426,72 €.

Ocenenia

Prácu nášho OZ a jeho prínos pre mesto ocenili aj MVO z Košíc. Dobrovoľnícke centrum košického kraja v Košiciach už tretí krát ocenilo dobrovoľníkov z nášho OZ. V r. 2011 získal Ocenenie za dobrovoľnícku činnosť i náš dobrovoľník Jozef Rabatin.

Sponzori a donori v r. 2011

Ďakujeme sponzorom a donorom, ktorí nás podporili v r. 2011

  1. Nadácia pre deti Slovenska – grantový program Hodina deťom
  2. Nadácia Pro Cassovia
  3. MUDr. Spišáková
  4. Gymnázium Tomáša Akvinského v Košiciach
  5. Mesto Košice – program DAMKO
  6. Všetci, ktorí darovali 2% z podielu z dane

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk