Výročná správa 2016

15.06.2017 / 17:26

Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka v r. 2016 rozvíjala a uskutočňovala aktivity v prospech našich detí, pokračovala v trende, ktorý vyplýva z jej hlavných úloh a poslania, ktoré sú zadefinované v jej Stanovách. Sústredila sa predovšetkým na činnosť Linky detskej dôvery ako dištančnej poradne pre deti a mládež a tiež pre dospelých, ktorí vyhľadajú našu pomoc v záujme detí. V r. 2016 sme vykročili i smerom k intenzívnejšej práci s deťmi v osobnom kontakte, predovšetkým v rámci preventívnych aktivít.

Orgány občianskeho združenia ostali v r. 2016 bez zmeny.

Aktivity v roku 2016

Projekt Linky detskej dôvery

Na základe zmluvy o spolupráci medzi FF UPJŠ a OZ Spoločnosť priateľov detí –Li(e)nka na projekte Linky detskej dôvery zo dňa 3. 10. 2014 začala Linka detskej dôvery (ďalej len LDD) činnosť v úzkej spolupráci s Katedrou sociálnej práce a Katedrou psychológie FF UPJŠ. Základom tejto spolupráce bola snaha, aby sa LDD stala platformou pre cvičenia a prax študentov FF UPJŠ v predmete Dištančné poradenstvo, ktorý bol do magisterského štúdia zaradený v septembri 2015.

Kým v r. 2015 bolo našou prvoradou úlohou pripraviť odborný tím, ktorý by bol schopný nielen poskytovať služby verejnosti na vysokej odbornej úrovni, ale aj pripravovať študentov v rámci cvičení k predmetu Dištančné poradenstvo a odbornej praxe, či dobrovoľníctva, v r. 2016 sme sa sústredili na prácu so študentmi, ktorí prichádzali na cvičenia k predmetu Dištančné poradenstvo priamo na linku. Po absolvovaní blokovej výuky mali možnosť pozorovať poradcov pri práci a vyskúšať si priamy kontakt s klientmi. Postupy dištančného poradenstva konzultovali s poradcami priamo v poradenskom procese. Študenti tak získali cenné skúsenosti, ale i komunikačné zručnosti potrebné pre svoju budúcu profesionálnu prax. Tým, že Linka v svojej práci využíva rôzne prostriedky dištančnej komunikácie (telefón, e-mail, Skype, chat) si študenti rozširovali i zručnosti v práci s rôznymi dištančnými komunikačnými nástrojmi. Predmet v zimnom semestri šk. r. 2016/2017 absolvovalo 33 študentov. Súčasťou cvičení bolo nielen si vyskúšať dištančné poradenstvo v praxi, ale i schopnosť odovzdať poznatky o dištančnej práci klientom v priamom, osobnom kontakte. Okrem cvičení k predmetu absolvovali niektorí študenti po absolvovaní predmetu i odbornú prax v OZ. Toto bola pre nás nová skúsenosť. Na praxi študenti pracovali nielen na linke, ale zapájali sa do všetkých oblastí práce OZ. Pomáhali pri propagácii LDD, učili sa vyhľadávať grantové výzvy vhodné pre činnosť OZ, napísali krátke tematické články na stránku, učili sa písať projekty, realizovali krátky projekt. Prax im dala ucelený pohľad na prácu OZ a dištančnej poradne.

Zameranie linky

Zameranie a hlavné ciele linky ostali zachované. Hlavnou oblasťou, ktorá je v ohnisku pozornosti od vzniku linky, je násilie voči deťom v akejkoľvek podobe. Pritom sa snažíme nielen o krízovú intervenciu, ale využívame široký komunikačný priestor linky predovšetkým na prevenciu tohto javu a všímame si i rizikové faktory, ktoré môžu viesť k vzniku násilia voči deťom a tiež dôsledky násilia na deťoch.

Cieľovou skupinou, na ktorú je činnosť LDD zameraná sú deti a mladí ľudia, ale aj dospelí, ktorí kontaktujú linku v záujme detí (rodičia, príbuzní, susedia, iní odborníci). Vzhľadom na prácu so študentmi sú druhou cieľovou skupinou študenti, na ktorých je zameraná pedagogická činnosť poradcov linky.

Problémy klientov, ktoré na linke riešime

Na linke riešime širokú škálu problémov detí i dospelých, ktorí sú pre deti dôležití, predovšetkým rodičov, príbuzných, ale aj učiteľov, či susedov. Počet a štruktúra predkladaných problémov sa mení podľa toho, akú cestu k nám klienti volia. V telefonickom poradenstve si prvenstvo stále držia hovory, ktoré sýtia potrebu komunikácie detí s inými (44,8 %). V ostatných kontaktoch tvorí táto kategória len cca 10%. Odhliadnuc od toho v r. 2016 prevládali témy týkajúce sa rodinných vzťahov (17,0%), násilia voči deťom (8,0%), predovšetkým šikanovania a emocionálnych a osobnostných problémov (10,3%). V e-mailovom poradenstve bolo najviac kontaktov týkajúcich sa problémov v rodine (25,9%), emocionálnych a osobnostných problémov (13,8%) a kontaktov týkajúcich sa násilia voči deťom (10,5%). V chatových kontaktoch dominujú osobnostné a emocionálne problémy (22%), z nich predovšetkým depresívne nálady a sebapoškodzovanie. Druhou najčastejšou témou sú vzťahy s rodičmi (17 %) a časté sú i rozhovory o rovesníckych vzťahoch či rôznych formách násilia voči deťom (cca 20%).

Vzdelávacia činnosť

Vzdelávanie tvorí od začiatku významnú súčasť činnosti OZ Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka. V r. 2016 sme získali novú akreditáciu z MŠ SR na 120 hod. vzdelávací program Dištančné poradenstvo a intervencia pre pomáhajúce profesie. Program pozostáva z 2 modulov:

  1. Telefonické poradenstvo a intervencia, rozsah 60 hod.
  2. Internetové poradenstvo a intervencia, rozsah 60 hod.

Vzdelávanie pracovníkov Linky detskej dôvery

Bolo zamerané predovšetkým na zvyšovanie kvality ich práce. Tú zabezpečuje systém supervízií a intervízií, ktorý je zameraný na individuálne supervízie a intervízie pre začínajúcich, ale aj ostatných pracovníkov linky a tiež skupinové supervízie. Supervízie vedú skúsení pracovníci linky s niekoľkoročnou praxou v dištančnom poradenstve. Tento systém je dôležitý pre všetkých pracovníkov. Poskytuje im istotu, priestor na sebarozvoj a výmenu skúseností.

Okrem toho organizujeme pre pracovníkov odborné semináre a školenia. V januári sme pripravili jednodňové školenie o poradenstve prostredníctvom chatu, na ktorom našich pracovníkov školili lektori z IPČKA, ktorí majú dlhoročné skúsenosti z tejto formy dištančnej práce.

Vzdelávanie iných

V októbri až decembri sme participovali na výučbe predmetu Dištančné poradenstvo pre študentov psychológie a sociálnej práce FF UPJŠ.

V októbri sme sa zúčastnili na konferencii Internetové poradenství: Ecce homo, ktorá sa konala v Brne, kde sme prezentovali prednášku Možnosti distančného poradenstva v školskej sociálnej práci.

Besedy o Linke detskej dôvery

V r. 2016 sme sa vrátili k projektu, ktorý sa nám už v minulosti osvedčil nielen pri propagácii linky, ale hlavne ako spôsob akým deti informovať, kde môžu hľadať pomoc pri svojich problémoch. Besedy o linke sme realizovali každoročne až do r. 2013. Ide o workshopy na základných a stredných školách, na ktorých študenti odboru sociálnej práce a psychológie hovoria s deťmi o práci na Linke detskej dôvery, a spolu s deťmi hľadajú možnosti a zdroje pomoci pri ich problémoch. Cieľom projektu je poskytnúť našim klientom informácie o činnosti linky, o tom, v čom im môže linka pomôcť, poradiť. Ukázať ako LDD funguje: hovoríme s nimi o tom, čo sa deje, keď nám zavolajú alebo napíšu a čo môžu očakávať od nás. Súčasne im chceme ukázať, čo môžu urobiť sami v rôznych nebezpečných, neželaných alebo nepríjemných situáciách, začleniť linku do ich vlastnej bezpečnej sociálnej siete a tak realizovať primárnu prevenciu.

Projekt sme realizovali v spolupráci s katedrami psychológie a sociálnej práce FF UPJŠ v mesiacoch november a december 2016. O workshopy prejavili záujem základné i stredné školy v Košiciach, ale i mimo Košíc. Študenti zrealizovali spolu 22 workshopov na 17 školách v Košiciach, ale i mimo Košíc, napr. v Stropkove, Snine, Rožňave, či Budimíre. Ohlasy boli väčšinou pozitívne na všetkých stranách – medzi deťmi, učiteľmi i študentmi. Školy prejavili záujem o podobné aktivity i v budúcnosti.

Školská sociálna práca

Školská sociálna práca predstavuje v podmienkach SR relatívne novú podobu poradenstva a prevencie v školskom prostredí. Napriek tomu, že legislatívne nie je školský sociálny pracovník a jeho pôsobenie upravené v zákone, je zrejmé, že ide o formu služieb, ktoré sú žiadané ako školami, tak rodičmi. Hlavným cieľom školskej sociálnej práce je zvyšovať kvalitu života žiakov, rešpektovanie individuality každého žiaka, ale zároveň snaha o rozvíjanie jeho plného potenciálu. Občianske združenie Spoločnosť priateľov detí – Lienka, ktoré okrem iných aktivít prevádzkuje Linku detskej dôvery, začalo v r. 2016 pilotný projekt školskej sociálnej práce na 2 ZŠ v Košiciach. Tento projekt pod názvom Dobre v škole – dobre po škole vychádzal zo skúseností poradcov Linky detskej dôvery a bol zameraný na sociálne aspekty zvládania školského stresu a sociálnu oporu v školskom a rodinnom prostredí. Jeho realizáciu nám umožnila podpora z Hodiny deťom.

Projekt je zameraný predovšetkým preventívne. V rámci neho sa sociálni pracovníci venujú rôznym preventívnym aktivitám, ktoré predchádzajú rizikovému správaniu detí. Ich cieľom je taktiež posilňovať rodinu a zabezpečovať otvorenú komunikáciu medzi žiakom, rodičom a školou. Projekt sa realizoval formou pravidelných skupinových workshopov s deťmi a tiež spoločných worshopov s deťmi a ich rodičmi.

Spolupráca s inými organizáciami

Spolupráca s inými organizáciami je pre nás dôležitá nielen z hľadiska výmeny informácií a skúseností, ale i partnerských vzťahov s organizáciami, ktoré pracujú v podobnej problematike ako my.

Aj v r. 2016 pokračovala spolupráca na realizácii projektov v rámci programov Safer Internet Programme a Connecting Europe Facility v rokoch 2014 – 2016 s eSlovensko, n.o. a Linkou detskej istoty v Bratislave. V rámci tohto projektu uskutočňujeme dištančné poradenstvo v oblasti rizikového správania na internete a spolu s Linkou detskej istoty vedieme chatovú poradňu na stránke www.pomoc.sk.

V r. 2016 sa zintenzívnila spolupráca medzi organizáciami poskytujúcimi dištančné poradenstvo deťom a mládeži. Na viacerých spoločných stretnutiach Asociácie liniek pomoci sme diskutovali o spoločných aspektoch našej práce a pripravovali spoločné dokumenty pre dištančné poradenstvo.

Propagácia LDD

Propagácia a zviditeľňovanie našej činnosti je neoddeliteľnou súčasťou našej práce. Preto sú pre nás dôležité i aktivity zamerané na túto oblasť. A to nielen vydávanie a distribúcia letákov, nálepiek, či kalendára a mediálne vystúpenia. Zorganizovali sme akcie, do ktorých sme zapojili i deti alebo študentov. Išlo hlavne o

1. aktivity na FB:

  • MDD – deň ako každý iný?
  • Letné hádanky s Linkou

2. Medzinárodný maratón mieru – veľmi pozitívne sme vnímali, že k propagácii našej činnosti prispeli i deviati účastníci minimaratónu a polmaratónu, ktorí na MMM 2016 v Košiciach bežali s logom LDD.

Najväčšiu propagačnú platformu však stále tvoria elektronické média – webová stránka www.linkadeti.sk a FB stránka Linky detskej dôvery, na ktorých zverejňujeme všetky novinky a akcie.

K článku zatiaľ nieje žiaden komentár, buď prvý!

Pridaj komentár


Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk