Výročná správa 2013

16.03.2014 / 13:57

Výročná správa Spoločnosti priateľov detí – Li(e)nka

za obdobie január – december 2013

OZ Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka aj v r. 2013 vykonávalo aktivity vyplývajúce z jeho cieľov. V tomto roku však došlo k viacerým zmenám v realizácii projektov i v oblasti spolupráce s partnermi. Tieto zmeny sa netýkali personálneho obsadenia v orgánoch OZ. Správna rada pracovala naďalej v zložení: PhDr. Katarína Fujeriková – predsedníčka Správnej rady PhDr. Anna Rybáriková – podpredsedníčka Správnej rady Mgr. Jozef Rabatin – člen Správnej rady Riaditeľkou OZ a štatutárnou zástupkyňou ostala PhDr. Dana Lovašová.

AKTIVITY V ROKU 2013

I. Vzdelávacia činnosť

Vzdelávanie pracovníkov Linky detskej dôvery

• V máji, septembri a decembri sme zorganizovali semináre pre pracovníkov LDD a internetovej poradne, na ktorých sme sa venovali hodnoteniu zmien v telefonickom poradenstve, ale i metodickým otázkam riadenia a koordinácie činnosti internetovej poradne LDD.

Vzdelávanie iných odborníkov

• V marci 2013 sme pokračovali vo vzdelávaní dobrovoľníkov Linky detskej záchrany v Nitre kurzom Špecifiká dištančného poradenstva, ktorý je 2. modulom školenia Dištančná krízová intervencia. Absolventi získali základné poznatky a zručnosti pre prácu so špecifickými skupinami klientov na detskej linke.

II. Projekt Linky detskej dôvery

Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka je od svojho začiatku partnerom Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach pri realizácii projektu Linky detskej dôvery. DFN ako realizátor projektu Linky detskej dôvery pristúpila na začiatku roku na linke k zmenám, ktoré ovplyvnili celú jej činnosť v r. 2013. Jednak šlo o zníženie počtu pracovníkov na linke zo šiestich odborníkov v r. 2012 na troch v r. 2013, čo viedlo k obmedzeniu jej prevádzky na 3 dni v týždni. Druhou zmenou bolo spoplatnenie telefónneho čísla, ktoré vychádzalo z poznatku, že komunikačné služby sú v súčasnosti oveľa prístupnejšie ako boli v čase vzniku LDD v r. 1999 a balíky služieb, ktoré poskytujú jednotliví operátori umožňujú i deťom volania na našu linku bez veľkých nákladov. Treťou zmenou bolo ukončenie realizácie projektu Linky detskej dôvery v DFN 30.septembra 2013. Od 1. októbra 2013 prevzala projekt Linky detskej dôvery v plnom rozsahu Spoločnosť priateľov detí Li(e)nka. Naďalej sme realizovali telefonické poradenstvo v tej podobe ako fungovalo od začiatku r. 2013. Bezplatné a každý deň poskytované ostali služby internetovej poradne, kde klienti LDD využívali predovšetkým e-mailové poradenstvo. V r. 2013 sme sa zamerali predovšetkým na ďalší rozvoj tejto formy pomoci a získali sme na E-poradňu finančné prostriedky z grantového programu Hodina deťom. Poradenstvo pomocou programu Skype sa medzi klientmi LDD veľmi neujalo. Keďže týchto kontaktov bolo málo, túto službu sme koncom roka dočasne zrušili.

Zameranie linky

Zamerania a hlavné ciele linky napriek spomenutým zmenám ostali zachované. Hlavnou oblasťou, ktorá je v ohnisku pozornosti od vzniku linky, je násilie voči deťom v akejkoľvek podobe. Pritom sa snažíme nielen o krízovú intervenciu, ale využívame široký komunikačný priestor linky predovšetkým na prevenciu tohto javu a všímame si i rizikové faktory, ktoré môžu viesť k vzniku násilia voči deťom a tiež dôsledky násilia na deťoch.

Problémy, ktoré na linke riešime

Zmeny, ktoré priniesol rok 2013 sa prejavili i na značnom poklese kontaktov telefonických kontaktov, ktoré aj bez toho mali v posledných rokoch klesajúcu tendenciu. Naopak, naďalej stúpa počet klientov, ktorí využívajú e-mailové poradenstvo. Zmenila sa však štruktúra problémov, s ktorými sa na nás klienti obracajú. Na linke riešime širokú škálu problémov detí i dospelých, ktorí sú pre deti dôležití, predovšetkým rodičov, príbuzných, ale aj učiteľov, či susedov. Ich počet a štruktúra sa menia podľa toho, akú cestu k nám deti volia. V telefonickom poradenstve napriek zmenám si prvenstvo stále držia hovory, ktoré sýtia potrebu komunikácie detí s inými. Odhliadnuc od toho však v r. 2013 prevládali témy týkajúce sa rodinných vzťahov, násilia voči deťom a emocionálnych a osobnostných problémov a to tak v telefonickom ako aj v internetovom poradenstve.

III. Práca s dobrovoľníkmi

Zmeny na linke priniesli i zmeny v dobrovoľníckej práci. Zloženie dobrovoľníckeho tímu OZ tvorili v minulých rokoch predovšetkým dobrovoľníci pracujúci na Linke detskej dôvery. Vzhľadom na znižujúci sa počet telefonických kontaktov sa táto dobrovoľnícka činnosť stávala menej atraktívnou. Dobrovoľnícka činnosť v OZ dostávala postupne novú tvár. Dobrovoľníci v r. 2013 vypomáhali pri ďalších akciách, ktoré organizuje OZ (napr. zbierky, MDD, tvorba internetovej stránky, pomoc pri tvorbe a distribúcii propagačných materiálov, pri koordinácii internetového poradenstva. Koncom roka sme formou dobrovoľníckej práce vykonávali i telefonické poradenstvo). Základnú bázu dobrovoľníkov tvoria tí, ktorí pracujú pre OZ a LDD už niekoľko rokov. Získavajú tu nielen nové zručnosti, ale i pocit spolupatričnosti a dobrý pocit z pomoci iným. Snažíme sa im spríjemniť ich dobrovoľnícku činnosť vytváraním kolektívu s kolegiálnymi, ale hlavne ľudskými vzťahmi, ktoré každoročne utužujeme neformálnymi stretnutiami.

IV. Spolupráca s inými organizáciami

  • Naším najbližším partnerom bola i v tomto roku Detská fakultná nemocnica, s ktorou mala SPDL uzavretú zmluvu o spolupráci na projekte Linka detskej dôvery. Po zrušení tejto zmluvy a po prevzatí projektu LDD nemocnica umožnila naďalej realizovať projekt v svojich priestoroch.
  • Ďalej pokračovala spolupráca s detskými linkami, predovšetkým s Linkou detskej záchrany v Nitre a to hlavne v oblasti výmeny skúseností a informácií a v oblasti vzdelávania dobrovoľníkov.
  • So skúsenosťami z internetového poradenstva sme sa na spoločnom seminári podelili s KC Náruč so Žiliny.
  • Pokračujeme v spolupráci s MVO v Košiciach, predovšetkým s Regionálnym centrom mladých. Od r. 2010 je naše OZ členom Rady mládeže košického kraja.
  • Už 7. rok spolupracujeme s Gymnáziom T. Akvinského v Košiciach pri zbierkových aktivitách. Vždy v máji v rámci sociálneho projektu, ktorý prebieha na gymnáziu, sa jeho žiaci učia pomáhať iným. Jednou z aktivít tohto projektu je verejná finančná zbierka, ktorej výťažok ide na podporu LDD a aktivít nášho OZ.

Sponzori a donori v r. 2013

Ďakujeme sponzorom a donorom, ktorí nás podporili v r. 2013

  1. Nadácia pre deti Slovenska
  2. Techsoup Slovakia
  3. MUDr. Eva Spišáková
  4. Gymnázium Tomáša Akvinského v Košiciach
  5. Všetci, ktorí darovali 2% z podielu z dane

K článku zatiaľ nieje žiaden komentár, buď prvý!

Pridaj komentár


Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk