Výročná správa 2014

04.03.2015 / 15:31

Výročná správa Spoločnosti priateľov detí – Li(e)nka

za obdobie január – december 2014


OZ Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka aj v r. 2014 vykonávalo aktivity vyplývajúce z jeho cieľov. Tento rok sa niesol predovšetkým v znamení udržania činnosti Linky detskej dôvery. Po odstúpení DFN od tohto projektu, prevzalo OZ na svoje plecia celú jej prevádzku i odbornú činnosť.

Správna rada pracovala naďalej v zložení:

PhDr. Katarína Fujeriková – predsedníčka Správnej rady

PhDr. Anna Rybáriková – podpredsedníčka Správnej rady

Mgr. Jozef Rabatin – člen Správnej rady

Riaditeľkou OZ a štatutárnou zástupkyňou ostala PhDr. Dana Lovašová.

AKTIVITY V ROKU 2014

Projekt Linky detskej dôvery

Zameranie linky Zamerania a hlavné ciele linky napriek spomenutým zmenám z predošlého roku ostali zachované. Hlavnou oblasťou, ktorá je v ohnisku pozornosti od vzniku linky, je násilie voči deťom v akejkoľvek podobe. Pritom sa snažíme nielen o krízovú intervenciu, ale využívame široký komunikačný priestor linky predovšetkým na prevenciu tohto javu a všímame si i rizikové faktory, ktoré môžu viesť k vzniku násilia voči deťom a tiež dôsledky násilia na deťoch. Od začiatku roka sme sa snažili nájsť partnera, ktorý by s nami na projekte linky spolupracoval. Dlhoročná práca s dobrovoľníkmi – študentmi nás priviedla na myšlienku ponúknuť spoluprácu na tomto projekte FF UPJŠ, ktorá vychováva budúcich sociálnych pracovníkov a psychológov. Túto myšlienku podporili i spätné väzby našich bývalých dobrovoľníkov, ktorí v svojej vlastnej profesionálnej praxi veľmi oceňovali skúsenosti, ktoré počas svojej dobrovoľníckej činnosti na linke získali. Základnou myšlienkou tejto spolupráce je, aby študenti psychológie a sociálnej práce mohli získať prax v dištančnej komunikácii a jednoduchých formách poradenstva so svojimi budúcimi klientmi už na škole. Model práce detskej linky je pre realizáciu tohto zámeru veľmi vhodný. Ponúkli sme vedeniu fakulty unikátny projekt prípravy na pomáhajúce profesie s priamym kontaktom s praxou, ktorý doposiaľ na VŠ na Slovensku neexistuje. Tento model umožňuje, aby sa študent učil komunikovať s klientom, a riešiť jeho jednoduchšie problémy a súčasne zabezpečuje, aby klient dostal odbornú pomoc. Tú zabezpečuje prítomnosť odborníka, ktorý súčasne superviduje prácu študenta. Študent tak získava cenné skúsenosti, ale i komunikačné zručnosti potrebné pre svoju budúcu profesionálnu prax. Tým, že Linka v svojej práci využíva rôzne prostriedky dištančnej komunikácie (telefón, e-mail, Skype, chat, v budúcnosti by bolo možné rozvíjať i ďalšie komunikačné možnosti, ktoré prinesú moderné technológie) si študent rozširuje i zručnosti v práci s rôznymi dištančnými komunikačnými nástrojmi. Vedenie FF UPJŠ prijalo túto myšlienku a od novembra 2014 funguje Linka detskej dôvery na univerzitnej pôde, pričom na jej činnosti sa podieľa tak Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka, ako i UPJŠ. Ďalšiu perspektívu jej činnosti určujú nové ciele:

A. smerom k škole a študentom vytvoriť výcvikové pracovisko, ktoré

 1. bude rozvíjať komunikačné zručnosti študentov v oblasti dištančnej komunikácie a poradenstva
 2. umožní študentom získať skúsenosti z priameho kontaktu s klientom
 3. vytvorí možnosť priameho kontaktu s praxou učiteľom príslušného odboru a rozšíri tak ich akademické vzdelanie o praktické skúsenosti.1.

B. smerom k verejnosti zachovať doterajšie služby Linky detskej dôvery, ktorá

 1. bude poskytovať pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí o to požiadajú, v rôznych oblastiach života
 2. bude poskytovať pomoc a poradenstvo dospelým, ktorí sú pre deti dôležití – rodičom, príbuzným, učiteľom, či iným odborníkom pracujúcim s deťmi.

Komunikačné prostriedky Linka detskej dôvery využíva pre kontakt so svojimi klientmi nielen telefón, ako prvý a stále najčastejší komunikačný prostriedok, ale i formy, ktoré prináša internet, predovšetkým e-mail. Od novembra opäť ponúkla svojim klientom i kontakt prostredníctvo Skypu a od decembra začala využívať i chat. Kým telefonické služby sú od r. 2013 spoplatnené podľa cenníkov jednotlivých operátorov, služby internetovej poradne ostali pre klientov bezplatné. Okrem aktívnych kontaktov ponúka linka svojim klientom i formy pasívneho poradenstva na stránke www.linkadeti.sk. Na tejto stránke, ako aj na FB profile Linky detskej dôvery je možná i interaktívna komunikácia medzi klientmi a linkou.

Problémy, ktoré na linke riešime Zmeny, ktorými linka v posledných dvoch rokoch prešla sa prejavili i na značnom poklese počtu telefonických kontaktov, ktoré aj bez toho mali v posledných rokoch klesajúcu tendenciu. Naopak, naďalej stúpa počet klientov, ktorí využívajú e-mailové poradenstvo. Na linke riešime širokú škálu problémov detí i dospelých, ktorí sú pre deti dôležití, predovšetkým rodičov, príbuzných, ale aj učiteľov, či susedov. Počet a štruktúra predkladaných problémov sa mení podľa toho, akú cestu k nám klienti volia. V telefonickom poradenstve napriek zmenám si prvenstvo stále držia hovory, ktoré sýtia potrebu komunikácie detí s inými (32,4%). Odhliadnuc od toho však v r. 2014 prevládali témy týkajúce sa rodinných vzťahov (16,7%), násilia voči deťom (9%), predovšetkým šikanovania a emocionálnych a osobnostných problémov. V e-mailovom poradenstve bolo najviac kontaktov týkajúcich sa problémov v rodine (20,3%) a kontaktov týkajúcich sa násilia voči deťom (15,7%). Stúpa počet kontaktov, ktorých obsahom je internetová komunikácia a problémy, ktoré so sebou prináša (kyberšikanovanie, nevhodné obsahy, vzťahy na internete a pod.).

Vzdelávacia činnosť

Vzdelávanie pracovníkov Linky detskej dôvery

 • V júni a júli sme zorganizovali I. a II. modul školenia Dištančná krízová intervencia pre budúcich pracovníkov LDD a dištančných poradcov KC Náruč v Žiline.
 • V novembri a decembri sme viedli náčuvy a supervidovali prácu nových poradcov na LDD.

Vzdelávanie iných odborníkov

 • V apríli 2014 sme pokračovali vo vzdelávaní dobrovoľníkov Linky detskej záchrany v Nitre kurzom Syndróm CAN v dištančnej praxi. Absolventi získali základné poznatky a zručnosti pre prácu so špecifickými skupinami klientov na detskej linke.
 • V januári, máji a septembri sme uskutočnili prednášky pre pracovníkov košických DeD na tému syndrómu CAN a sexuálneho zneužívania detí.

Účasť na odborných akciách

Okrem toho, že sme vzdelávali iných odborníkov, zúčastnili sme sa i na akciách, zameraných na výmenu skúsenosti s partnerskými organizáciami.

 • V auguste sme boli na stretnutí zástupcov liniek pomoci, ktoré sa venovalo téme predsudky, diskriminácia, a agresia klientov linky. Do programu sme prispeli prezentáciou o činnosti Linky detskej dôvery.
 • V októbri sme sa zúčastnili IV. medzinárodnej konferencie internetového poradenstva v Brne. Do jej programu sme prispeli workshopom o probléme kyberšikanovania v internetovom poradenstve.

Spolupráca s inými organizáciami

Ďalej sa rozvíjala spolupráca s detskými linkami, s Linkou detskej záchrany v Nitre a Linkou detskej istoty a to hlavne v oblasti výmeny skúseností a informácií a v oblasti vzdelávania. So skúsenosťami z internetového poradenstva sme sa na školení o dištančnom poradenstve podelili s KC Náruč so Žiliny. V máji sme nadviazali spoluprácu s e-Slovensko, o.z. na realizácii projektu Bezpečný internet. podarilo sa nám nadviazať spoluprácu s FF UPJŠ na projekte Linky detskej dôvery.

Sponzori a donori v r. 2014

Ďakujeme sponzorom a donorom, ktorí nás podporili v r. 2014:

 1. Nadácia pre deti Slovenska
 2. MUDr. Eva Spišáková
 3. E-Slovensko, o.z.
 4. FLASHTRANS spol. s.r.o.
 5. Všetci, ktorí darovali 2% z podielu z dane

K článku zatiaľ nieje žiaden komentár, buď prvý!

Pridaj komentár


Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk