Výročná správa 2012

27.05.2013 / 12:19

Výročná správa Spoločnosti priateľov detí – Li(e)nka za obdobie január – december 2012

OZ Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka pôsobí v Košiciach od r. 2001. Aj v roku 2012 sa snažilo poskytovať pomoc deťom, ktoré sa ocitli v kríze spôsobenej násilím v rodine či v škole, deťom, ktoré prežívajú krízové situácie spôsobené rozpadom rodiny, závažnou chorobou a pod. Tieto činnosti realizujeme v spolupráci s Detskou fakultnou nemocnicou formou podpory Linke detskej dôvery. Cieľom združenia je aj upozorniť verejnosť na problém násilia na deťoch a zvyšovať senzitivitu voči tomuto javu, vzdelávať dobrovoľníkov a odborníkov v problematike násilia voči deťom a v oblasti dištančnej krízovej intervencie.

Personálne zmeny v uplynulom roku: v r. 2012 nedošlo k personálnym zmenám v orgánoch OZ. Správna rada pracovala naďalej v zložení: PhDr. Katarína Fujeriková – predsedníčka Správnej rady PhDr. Anna Rybáriková – podpredsedníčka Správnej rady Bc. Jozef Rabatin – člen Správnej rady

Riaditeľkou OZ a štatutárnou zástupkyňou ostala PhDr. Dana Lovašová.

AKTIVITY V ROKU 2012

I. Vzdelávacia činnosť

Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka sa vo vzdelávacej činnosti v r. 2012 zamerala na vzdelávanie odborníkov iných organizácií, ale i vlastných odborníkov v oblasti dištančného poradenstva.

1. Vzdelávanie pracovníkov Linky detskej dôvery

• V septembri sa tri naše odborníčky zúčastnili medzinárodnej konferencie Rozmanité světy internetového poradenství v Brne. Priniesli si odtiaľ cenné poznatky o internetovom poradenstve v rôznych oblastiach života.

2. Vzdelávanie iných odborníkov

• Od februára 2012 do mája 2012 sme zorganizovali školenie Dištančná krízová intervencia pre študentov odboru Sociálna práca FF UPJŠ. V priebehu 3 mesiacov absolvovalo 3 moduly školenia 46 účastníkov. Absolventi školenia získali poznatky a zručnosti z dištančného poradenstva, ktoré budú môcť využiť v svojej budúcej praxi.

• V októbri 2012 sme vzdelávali dobrovoľníkov Linky detskej záchrany v Nitre. 12 dobrovoľníkov sa zúčastnilo na kurze Úvod do dištančnej komunikácie, ktorý je 1. modulom školenia Dištančná krízová intervencia. Absolventi získali základné poznatky a zručnosti pre prácu na detskej linke.

II. Projekt Linky detskej dôvery

Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka je od svojho začiatku partnerom Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach pri realizácii projektu Linky detskej dôvery.

Personálne obsadenie linky Na linke pracovalo v r. 2012 šesť psychológov a jedna sociálna pracovníčka. Tento rok bol prvý, ktorý sme na linke pracovali bez dobrovoľníkov.

Zameranie linky Každý rok riešime na linke množstvo problémov detí aj ich rodičov. Hlavnou oblasťou, ktorá je v ohnisku pozornosti od vzniku linky, je násilie voči deťom v akejkoľvek podobe. Pritom sa snažíme nielen o krízovú intervenciu, ale využívame široký komunikačný priestor linky predovšetkým na prevenciu tohto javu a všímame si i rizikové faktory, ktoré môžu viesť k vzniku násilia voči deťom a tiež dôsledky násilia na deťoch. V r. 2012 sme nadviazali na skúsenosti s inými formami dištančnej komunikácie z minulého roka a ďalej sme rozvíjali internetové poradenstvo.

Počet kontaktov a ich štruktúra Moderné komunikačné technológie menia i komunikačné kanály na LDD. Z roka na rok klesá počet telefonických kontaktov a stúpa počet internetových, hlavne emailových kontaktov. Na linku sa deti denne obracajú s veľmi širokou škálou problémov. Ich počet a štruktúra sa menia podľa toho, akú cestu k nám deti volia.

1. Telefonické poradenstvo

V r. 2012 sme zdvihli telefón 2642 krát, čo je asi o 1/4 menej ako v minulom roku. Realizovali sme 1634 obsahových rozhovorov. Najviac z nich tvorili rozhovory, v ktorých si deti sýtili potrebu s niekým sa porozprávať, či zvedavosť, kto je na druhej strane linky. Tieto rozhovory tvorili cca 30 % všetkých obsahových hovorov. Aj v tomto roku pokračoval trend zvyšovania počtu hovorov s rodinnou problematikou (15%), ktorý sme prvýkrát zaznamenali v minulom roku. Tesne za touto témou sa drží téma lásky a partnerských vzťahov. Poslednú tretinu hovorov tvorili rôzne témy, cez školské, rovesnícke, až po závažné témy ako sú závislosti, osobnostné a emocionálne problémy, vrátane hovorov o samovražde a rozhovory o rôznych formách násilia voči deťom. Tie posledné tvorili cca 4,5 % všetkých obsahových rozhovorov. Takmer 13% volajúcich tvoria dospelí – hlavne rodičia a iní dospelí, ktorí sú pre deti dôležití.

2. Internetové poradenstvo

Linka detskej dôvery pracuje primárne s deťmi a mládežou a preto prispôsobila spôsob poskytovania svojich služieb tejto cieľovej skupine. Stúpajúci počet kontaktov prostredníctvom internetu svedčí o tom, že to bolo správne rozhodnutie.

 1. E-mailové poradenstvo uskutočňujeme na adrese odkazy@linkadeti.sk. Kým v r. 2010 sme do schránky dostali cca 90 odkazov a otázok, na ktoré naši psychológovia odpovedali, v r. 2011 to už bolo 177 a v r. 2012 sme prijali 331 mailov, z nich sme na 296 odpovedali. Vzhľadom na narastajúci počet e-mailov sme v januári 2012 vytvorili v OZ tím poradcov zaoberajúcich sa špeciálne len e-mailovým poradenstvom. E-mailové odkazy sú obsahovo závažnejšie ako telefonické rozhovory. Chýbajú tu komunikačné témy. Klienti žiadajú radu vo veľmi závažných problémoch týkajúcich sa týrania, sexuálneho zneužívania a zanedbávania detí, samovražedných tendencií, duševných porúch ako sú depresie, mentálna anorexia, či bulímia, ťažkých foriem závislostí v rodine a pod. E-mailové poradenstvo využívajú predovšetkým deti od 12 do 14 rokov, adolescenti a dospelí, ktorí žiadajú rady ohľadom starostlivosti o deti. V tematickej štruktúre mailových kontaktov dominujú rodinné problémy často spojené s takými závažnými javmi ako sú domáce násilie, či alkoholová závislosť, osobnostné a emocionálne ťažkosti a problematika týrania, zneužívania a zanedbávania detí.
 2. Skype: V januári 2011 sme skúšobne zaviedli kontakt pomocou programu Skype, ktorý rozšíril možnosť bezplatných služieb pre deti a mládež pomocou ďalšej formy internetového poradenstva. V tejto forme komunikácie zaznamenávame zatiaľ pomerne málo kontaktov.

Pre lepší kontakt s klientmi a ich informovanosť o činnosti LDD sme vytvorili jej profil na Facebooku. Pravidelne inovujeme našu webovú stránku www.linkadeti.sk. Na stránke uverejňujeme nielen informácie o dianí v OZ a na LDD, ale i články pre deti a rodičov. Niektoré z nich umožňujú interaktívne zapojenie čitateľov a klientov do prezentovanej problematiky formou komentárov. Stránku navštívi mesačne cca 1800 návštevníkov. I takouto formou sa chceme priblížiť našim klientov.

III. Práca s dobrovoľníkmi

Zloženie dobrovoľníckeho tímu OZ tvorili v minulých rokoch predovšetkým dobrovoľníci pracujúci na Linke detskej dôvery. Vzhľadom na znižujúci sa počet telefonických kontaktov sa táto dobrovoľnícka činnosť stávala menej atraktívnou a pre študentov menej prínosnou. Dobrovoľnícka činnosť v OZ dostávala postupne novú tvár. Dobrovoľníci v r. 2012 vypomáhali pri ďalších akciách, ktoré organizuje OZ (napr. zbierky, MDD, tvorba internetovej stránky, pomoc pri tvorbe a distribúcii propagačných materiálov apod.). Základnú bázu dobrovoľníkov tvoria tí, ktorí pracujú pre OZ a LDD už niekoľko rokov. Získavajú tu nielen nové zručnosti, ale i pocit spolupatričnosti a dobrý pocit z pomoci iným.
Snažíme sa im spríjemniť ich dobrovoľnícku činnosť vytváraním kolektívu s kolegiálnymi, ale hlavne ľudskými vzťahmi, ktoré každoročne utužujeme neformálnym stretnutím spojeným s poďakovaním odchádzajúcim dobrovoľníkom.

IV. Besedy o Linke detskej dôvery

Projekt, v rámci ktorého naši dobrovoľníci chodia za deťmi priamo do škôl, aby im priblížili prácu na Linke detskej dôvery, realizujeme už 9 rokov. Jeho cieľom je priblížiť LDD deťom a súčasne zistiť, aké informácie o LDD deti majú. Táto akcia má nielen propagačný, ale aj silný preventívny náboj, keďže na besedách dobrovoľníci s deťmi hovoria o takých závažných témach ako je násilie doma, či v škole. Pre našich dobrovoľníkov je to dobrá skúsenosť, ktorú oceňujú predovšetkým pre zážitok priameho kontaktu s deťmi, ktorý v svojej dobrovoľníckej práci zažívajú prostredníctvom telefónu. V r. 2012 sme uskutočnili niekoľko besied, hlavne na SŠ.

V. Spolupráca s inými organizáciami

 • Naším najbližším partnerom je Detská fakultná nemocnica, s ktorou má SPDL uzavretú zmluvu o spolupráci na projekte Linka detskej dôvery. Mnohé akcie, spomenuté aj v tejto správe sa konali v úzkej spolupráci s LDD.
 • Ďalej sa rozvíja spolupráca s detskými linkami, predovšetkým s Linkou detskej záchrany v Nitre a to hlavne v oblasti výmeny skúseností a informácií a v oblasti vzdelávania dobrovoľníkov.
 • Pokračujeme v spolupráci s MVO v Košiciach, predovšetkým s OZ Žabky a Regionálnym centrom mladých. Od r. 2010 je naše OZ členom Rady mládeže košického kraja. Vzdelávacích akcií, ktoré tieto MVO realizujú, sa zúčastňujú i naši dobrovoľníci. V rámci spolupráce s týmito organizáciami sme sa zúčastnili i prípravy a realizácie MDD pre deti v Košiciach. Akcia sa uskutočnila v rekreačnej oblasti Anička.
 • Už 6. rok spolupracujeme s Gymnáziom T. Akvinského v Košiciach pri zbierkových aktivitách. Vždy v máji v rámci sociálneho projektu, ktorý prebieha na gymnáziu, sa jeho žiaci učia pomáhať iným. Jednou z aktivít tohto projektu je verejná finančná zbierka, ktorej výťažok ide na podporu LDD a aktivít nášho OZ.

Sponzori a donori v r. 2012

 1. Nadácia TESCO
 2. Nadácia Pontis
 3. Techsoup Slovakia
 4. MUDr. Spišáková
 5. Gymnázium Tomáša Akvinského v Košiciach
 6. Mesto Košice – program DAMKO
 7. Žiacka rada školského internátu Antona Garbana Werferova 10, Košice
 8. Všetci, ktorí darovali 2% z podielu z dane

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk