Výročná správa 2015

22.03.2016 / 15:50

OZ Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka aj v r. 2015 pokračovala v trende , ktorý si určilo v r. 2014. Sústredilo sa predovšetkým na činnosť Linky detskej dôvery ako dištančnej poradne pre deti a mládež a tiež pre dospelých, ktorí vyhľadajú našu pomoc v záujme detí.

A K T I V I T Y V R O K U 2 0 1 5

Projekt Linky detskej dôvery

Na základe zmluvy o spolupráci medzi FF UPJŠ a OZ Spoločnosť priateľov detí –Li(e)nka na projekte Linky detskej dôvery zo dňa 3. 10. 2014 začala Linka detskej dôvery (ďalej len LDD) činnosť v úzkej spolupráci s Katedrou sociálnej práce a Katedrou psychológie FF UPJŠ. Základom tejto spolupráce bola snaha, aby sa LDD stala platformou pre cvičenia a prax študentov FF UPJŠ v predmete Dištančné poradenstvo, ktorý bol do magisterského štúdia zaradený v septembri 2015. V r. 2015 bolo našou prvoradou úlohou pripraviť odborný tím, ktorý by bol schopný nielen poskytovať služby verejnosti na vysokej odbornej úrovni, ale aj pripravovať študentov v rámci cvičení k predmetu Dištančné poradenstvo a odbornej praxe, či dobrovoľníctva. Cieľom prvej etapy spolupráce LDD a FF UPJŠ bolo pripraviť odborníkov, ktorí budú schopní viesť praktické cvičenia študentov v predmete Dištančné poradenstvo a súčasne zabezpečiť kvalitné dištančné poradenské služby v oblasti psychologického a sociálneho poradenstva pre verejnosť. Táto príprava prebiehala počas nepretržitého poskytovania odborných služieb verejnosti v prvom polroku 2015 a pokračovala v druhom polroku skupinovými a individuálnymi supervíziami zameranými na zvyšovanie kvality práce a profesionálny rozvoj pracovníkov linky.

V druhej etape sme sa zamerali na prácu so študentmi, ktorí prichádzali na cvičenia k predmetu Dištančné poradenstvo priamo na linku. Po absolvovaní blokovej výuky mali možnosť pozorovať poradcov pri práci a vyskúšať si priamy kontakt s klientmi. Postupy dištančného poradenstva konzultovali s poradcami priamo v poradenskom procese. Študent tak získal cenné skúsenosti, ale i komunikačné zručnosti potrebné pre svoju budúcu profesionálnu prax. Tým, že Linka v svojej práci využíva rôzne prostriedky dištančnej komunikácie (telefón, e-mail, Skype, chat) si študent rozširoval i zručnosti v práci s rôznymi dištančnými komunikačnými nástrojmi. Predmet v zimnom semestri šk. r. 2015/2016 absolvovalo 26 študentov.

Zameranie linky

Hlavnou oblasťou, ktorá je v ohnisku pozornosti od vzniku linky, je násilie voči deťom v akejkoľvek podobe. Pritom sa snažíme nielen o krízovú intervenciu, ale využívame široký komunikačný priestor linky predovšetkým na prevenciu tohto javu a všímame si i rizikové faktory, ktoré môžu viesť k vzniku násilia voči deťom a tiež dôsledky násilia na deťoch. Cieľovou skupinou, na ktorú je činnosť LDD zameraná sú deti a mladí ľudia, ale aj dospelí, ktorí kontaktujú linku v záujme detí (rodičia, príbuzní, susedia, iní odborníci). Vzhľadom na prácu so študentmi sú druhou cieľovou skupinou študenti, na ktorých je zameraná pedagogická činnosť poradcov linky.

Problémy klientov, ktoré na linke riešime

V r. 2015 sme zaevidovali 1828 kontaktov z toho 1233 telefonických kontaktov, 411 prijatých e-mailov a 121 chatov. Na linke riešime širokú škálu problémov detí i dospelých, ktorí sú pre deti dôležití, predovšetkým rodičov, príbuzných, ale aj učiteľov, či susedov. Počet a štruktúra predkladaných problémov sa mení podľa toho, akú cestu k nám klienti volia. V telefonickom poradenstve si stále prvenstvo stále držia hovory, ktoré sýtia potrebu komunikácie detí s inými (27,2%). Odhliadnuc od toho však v r. 2015 prevládali témy týkajúce sa rodinných vzťahov (18,0%), násilia voči deťom (8,5%), predovšetkým šikanovania a emocionálnych a osobnostných problémov (9%). V e-mailovom poradenstve bolo najviac kontaktov týkajúcich sa problémov v rodine (27,7%), emocionálnych a osobnostných problémov (17,3%) a kontaktov týkajúcich sa násilia voči deťom (13,9%). Stúpa počet kontaktov, ktorých obsahom je internetová komunikácia a problémy, ktoré so sebou prináša (kyberšikanovanie, nevhodné obsahy, vzťahy na internete a pod.).

Vzdelávacia činnosť

Vzdelávanie tvorí od začiatku významnú súčasť činnosti OZ Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka. V r. 2015 sme sa zamerali predovšetkým na vzdelávanie vlastných pracovníkov a vzdelávanie študentov FF UPJŠ.

Vzdelávanie pracovníkov Linky detskej dôvery

bolo zamerané predovšetkým na zvyšovanie kvality ich práce. Tú zabezpečuje systém supervízií a intervízií, ktorý je zameraný na individuálne supervízie a intervízie pre začínajúcich, ale aj ostatných pracovníkov linky a tiež skupinové supervízie. Supervízie vedú skúsení pracovníci linky s niekoľkoročnou praxou v dištančnom poradenstve. Tento systém je dôležitý práve v tomto období, keď sa pripravujú noví pracovníci linky. Poskytuje im istotu, priestor na sebarozvíjanie a výmenu skúseností.

Vzdelávanie iných

Realizovali sme prednášky pre iné organizácie, aktívne sme sa zúčastnili na konferencii Šikanovanie v škole v Košiciach, participovali sme na výučbe predmetu Dištančné poradenstvo pre študentov psychológie a sociálnej práce FF UPJŠ.

Ďalšie aktivity

Spolupráca s inými organizáciami

Spolupráca s inými organizáciami je pre nás dôležitá nielen z hľadiska výmeny informácií a skúseností, ale i partnerských vzťahov s organizáciami, ktoré pracujú v podobnej problematike ako my.

Aj v r. 2015 pokračovala spolupráca na realizácii projektov v rámci programov Safer Internet Programme a Connecting Europe Facility v rokoch 2014 – 2016 s eSlovensko, n.o. a Linkou detskej istoty v Bratislave. V rámci tohto projektu uskutočňujeme dištančné poradenstvo v oblasti rizikového správania na internete a spolu s Linkou detskej istoty vedieme chatovú poradňu na stránke ""www.pomoc.sk":http://www.pomoc.sk". V r. 2015 sa zintenzívnila spolupráca medzi organizáciami poskytujúcimi dištančné poradenstvo deťom a mládeži. V januári sme sa zúčastnili na odbornom podujatí Okrúhly stôl na tému virtuálna generácia v oblasti dištančných služieb pre deti a mladých ľudí, ktoré organizovala n.o. IPČKO v Bratislave 30. januára 2015. Pracovníci LDD sa zúčastnili akcie prostredníctvom videokonferencie. Podujatie bolo venované tvorbe prvého návrhu štandardov kvality v oblasti dištančného poradenstva. Predložený návrh sme mali možnosť pripomienkovať. V máji sme boli hostiteľmi II. stretnutia zástupcov liniek pomoci v rámci projektu Linka detskej istoty za toleranciu, na ktorom sa stretli všetky detské linky pôsobiace v SR. Z tohto stretnutia vzišla myšlienka vzniku Asociácie liniek pomoci ako organizácie, ktorá zastrešuje linky pre deti a mládež ako odborné pracoviská dištančnej pomoci pre tieto cieľové skupiny. Asociácia liniek pomoci bola zaregistrovaná v júni a naše Oz sa stalo jedným z jej zakladajúcich členov.

Propagácia LDD

Propagácia a zviditeľňovanie našej činnosti je neoddeliteľnou súčasťou našej práce. Preto sú pre nás dôležité i aktivity zamerané na túto oblasť. A to nielen vydávanie a distribúcia letákov, nálepiek, či kalendára a mediálne vystúpenia. Zorganizovali sme akcie, do ktorých sme zapojili i deti alebo študentov. Súťaž „Navrhni plagát pre Linku detskej dôvery“ bola výtvarná súťaž pre deti a základné školy na FB LDD. Cieľom bolo rozšíriť informáciu o LDD medzi deťmi. Deti súťažili o tablet, školy o workshop o prevencii kyberšikanovania, čím sme chceli prispieť i k prevencii rizikového správania na internete. Súťaž trvala od 1.2. do 12.4. 2015, zapojilo sa do nej 9 ZŠ a 77 detí so svojimi prácami. Štyri ZŠ prijali našu ponuku na workshop pre svojich žiakov. Workshopy uskutočnili pracovníci LDD v mesiacoch máj a jún. Spätné väzby zo škôl, na ktorých sa workshopy uskutočnili, boli veľmi pozitívne.

V novembri sme prezentovali našu činnosť na Medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO, ktorý sa zameriava primárne na ponuku vzdelávania a uplatnenia sa absolventov základných, stredných a vysokých škôl na trhu práce. Prezentácia vystavovateľov prebiehala na formáte troch veľtržných dní na ploche viac ako 1.500 m2. Súčasťou veľtrhu bol aj bohatý sprievodný program, realizovaný najmä formou workshopov, prezentácií, seminárov a konferencií. Veľtrh sa uskutočnil 24. – 26. 11. 2015 v Spoločenskom pavilóne v Košiciach, zúčastnilo sa ho 80 vystavovateľov. LDD vystúpila v rámci projektu spolupráce s FF UPJŠ na dištančnom poradenstve. Na prezentácii projektu sa aktívne zúčastnili študenti katedry psychológie a sociálnej práce FF UPJŠ.

Veľmi pozitívne sme vnímali, že k propagácii našej činnosti prispeli i dvaja účastníci polmaratónu, ktorí na MMM 2015 v Košiciach bežali s logom LDD.

K článku zatiaľ nieje žiaden komentár, buď prvý!

Pridaj komentár


Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk