Projekt Podpora vzdelávania detí v oblasti dodržiavania ľudských práv

03.09.2018 / 09:43

S rokom 2017 skončil i projekt Podpora vzdelávania detí v oblasti dodržiavania ľudských práv. O jeho priebehu sme Vás pravidelne informovali na http://www.facebook.com/linkadeti.

V rámci projektu sme uskutočnili 23 aktivít, vrátane 20 workshopov o ľudských právach na ZŠ a SŠ v Košiciach. V rámci projektu sme na Linke detskej dôvery robili monitoring porušovania ľudských práv u detí. Ten nám ukázal, že najviac porušovaní ľudských práv sa týka násilia v rodine a šikanovania v škole, ale zaznamenali sme i porušovanie práva detí na oboch rodičov. Monitoring nám pomohol zmapovať situáciu v oblasti dodržiavania ľudských práv v detskej populácii a slúžil ako východisko pre poradenskú a vzdelávaciu činnosť v rámci projektu. Do projektu bolo zapojených spolu 1442 účastníkov.

Ďakujeme Ministerstvu spravodlivosti za možnosť ho realizovať a za jeho podporu.

Od apríla 2017 do konca roka realizuje Spoločnosť priateľov detí –Li(e)nka projekt Podpora vzdelávania detí v oblasti dodržiavania ľudských práv. Zámerom projektu je informovať deti a mládež o ľudských právach a ich dodržiavaní, naučiť ich ako správne riešiť situácie, ktoré poškodzujú práva a záujmy iných, realizovať preventívne aktivity s cieľom predchádzať rasistickému, násilnému a inému netolerantnému správaniu u detí a mládeže. Aktivity projektu sa budú realizovať v priamom kontakte s deťmi na Linke detskej dôvery a neformálnym vzdelávaním s preventívnym zameraním na predchádzanie násilného, rasistického a intolerantného správania u detí a mládeže v školách a komunitách. Budeme ho realizovať jednak formou monitoringu porušovania detských a ľudských práv, ktoré avizujú v kontaktoch klienti na Linke detskej dôvery a jednak formou workshopov na ZŠ a SŠ v Košiciach. Do projektu zapojíme i študentov sociálnej práce FF UPJŠ, ktorí budú pracovať na workshopoch so stredoškolákmi. Projekt ukončíme súťažou výtvarných prác žiakov ZŠ na tému Ľudské práva v detskom svete. Súťaž bude prebiehať na FB stránke Linky detskej dôvery.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná PhDr. Danka Lovašová.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk