VÝTVARNÁ SÚŤAŽ ĽUDSKÉ PRÁVA V SVETE DETÍ

03.09.2018 / 09:44

Spoločnosť priateľov detí –Li(e)nka realizuje od apríla 2017 do konca roka projekt Podpora vzdelávania detí v oblasti dodržiavania ľudských práv.

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ ĽUDSKÉ PRÁVA V SVETE DETÍ je záverečnou fázou tohto projektu. Prihlásili sa do nej 4 organizácie – tri školy a jeden internát. Do súťaže prihlásili spolu 23 prác, na ich vytvorení sa podieľalo 61 žiakov:

ZŠ Nám. L.Novomeského 2 Košice, ktorá prihlásila 17 prác žiakov 5. – 9. ročníka. Na vytvorení prác sa podieľalo 56 žiakov.

ZŠ Starozagorská, prihlásila prácu 1 žiaka

SOŠ automobilová Moldavská cesta 2, Košice, prihlásila práce 2 žiakov

Školský internát, Jedlíkova 11,Košice, 3.roč., poslali práce 2 žiačok

Vyhodnotenie súťaže

Víťazom súťaže sa stala Karina Kaľatová, s počtom 518 „páči sa mi“

Na 2. mieste skončila Vivien Tóthová s počtom 353 „páči sa mi“

Obe zastupovali Školský internát na Jedlíkovej ul. v Košiciach a ako odmenu získali tablet.

Ostatné práce boli v počte likov veľmi vyrovnané a preto sme sa rozhodli 3. cenu neudeliť, ale odmeniť školu, ktorá poslala najviac prác. ZŠ nám. L. Novomeského 2 v Košiciach poslala do súťaže 17 krásnych prác, na ktorých pracovalo 56 detí. Preto venujeme workshop o ľudských právach práve tejto škole.

Každá práca sa týka základných ľudských práv a je na nich vidno, že učitelia s deťmi o tejto téme rozprávali a deti nad ňou rozmýšľali. A to bolo cieľom tejto súťaže.

Ďakujeme všetkým, ktorí s do súťaže zapojili – učiteľom, učiteľkám, vychovávateľkám i deťom, ktorým táto téma nie je ľahostajná.


Zámerom projektu je informovať deti a mládež o ľudských právach a ich dodržiavaní, naučiť ich ako správne riešiť situácie, ktoré poškodzujú práva a záujmy iných. Cieľom týchto aktivít je predchádzať rasistickému, násilnému a inému netolerantnému správaniu u detí a mládeže. Aktivity projektu sa realizujú v priamom kontakte s deťmi na Linke detskej dôvery formou monitoringu porušovania detských a ľudských práv, ktoré avizujú v kontaktoch klienti na Linke detskej dôvery a neformálnym vzdelávaním s preventívnym zameraním na predchádzanie násilného, rasistického a intolerantného správania u detí a mládeže v školách a komunitách. Táto časť sa realizuje formou workshopov na ZŠ a SŠ v Košiciach. Treťou, záverečnou časťou projektu je súťaž výtvarných prác žiakov ZŠ na tému Ľudské práva v svete detí. Súťaž bude prebiehať na FB stránke Linky detskej dôvery. Na rozdiel od kontaktov na Linke detskej dôvery, kde nám detí avizujú porušovanie ľudských práv, chceme, aby vo výtvarnej súťaži vyjadrili deti tie ľudské práva, ktoré považujú pre nich za najdôležitejšie.

Účasťou v súťaži ponúkame prihláseným školám možnosť zapojiť sa do aktivít týkajúcich sa výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv a zviditeľniť svoje aktivity nielen na stránke školy. Projekt, výsledky súťaže i zoznam zapojených škôl zverejníme na www.linkadeti.sk a na FB stránke Linky detskej dôvery.

Cieľ: umožniť deťom vyjadriť svoj názor na ľudské práva, na to, ako ich vidia, s dôrazom na tie práva, ktoré sú pre nich najdôležitejšie.

Cieľová skupina: žiaci, ZŠ, SŠ v Košiciach

Priebeh súťaže:

Výtvarná súťaž Ľudské práva v svete detí bude prebiehať na FB stránke Linky detskej dôvery (LDD). LDD má právo neuverejniť práce, ktoré budú v rozpore s dobrými mravmi, obsahujúce vulgarizmy alebo poškodzujúce dobré meno osôb, školy, či iných inštitúcií. Výtvarné stvárnenie môže byť rôzne – kresba, maľba, grafika, fotomontáž, koláž,… Práca musí mať meno a priezvisko autora, adresu školy, ročník. Prácu je potrebné poslať vo formáte jpg. na adresu lienka@linkadeti.sk.

Práca bude zverejnená na FB stránke LDD. Vyhráva dielo, ktoré získa najviac likov.

Odmeny:

Výherca (i vtedy, ak reprezentuje školu) získa odmenu: tablet. Odmeny získajú i jednotlivci na 2. a 3. mieste, resp. víťazi podskupín, ak bude potrebné účastníkov súťaže rozdeliť do skupín, napr. podľa veku. . Škola, ktorej žiaci dostanú najviac likov získa pre svojich žiakov workshop o ľudských právach.

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci i školy. Jednotlivci musia k súťažným prácam priložiť podpísaný súhlas zákonného zástupcu s účasťou v súťaži a so zverejnením práce (scan). Školy, ktoré sa do súťaže prihlásia a pošlú diela svojich žiakov sú zodpovedné za súhlas rodičov s účasťou v súťaži a uverejnením prác súťažiacich na FB stránke LDD. Priložia čestné prehlásenie o súhlase rodičov. Súťaž sa uskutoční, ak sa do nej prihlásia minimálne 3 školy.

Dôležité termíny súťaže:

Prihlásenie do súťaže a poslanie prác: od 13.11. do 30.11.2017

Zverejnenie prác na FB, kde budú súťažiť o počet likov: od 1.12. do 18.12.2017.

Vyhodnotenie a odovzdanie odmeny: 21.12.2017

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk