Ako chrániť dieťa pred agresiou

20.05.2019 / 18:43

Ak si niekto nezaslúži bezprávie, sú to celkom určite deti. Z mnohých dôvodov. Vrátane toho, že si nedokážu pomôcť samé, a sú preto viac či menej odkázané na pomoc dospelých. Často sa však stáva, že aj samotní dospelí bývajú zaskočení a bezradní pri prvom stretnutí s nejakou formou ubližovania dieťaťu. Aj preto prichádzame na pomoc so stručnými radami základnej orientácie v tejto problematike.

V tomto kontexte treba zdôrazniť, že akýkoľvek, najmä však opakovaný dlhotrvajúci a neprimeraný trest, zákaz, bitka, facka, ignorovanie či ľahostajnosť voči dieťaťu môžu mať pre jeho zdravý vývin ďalekosiahle následky.

Niektoré situácie, udalosti aj vývin dieťaťa sú v našich rukách, a preto môžeme začať vo vlastnej rodine. Investovať do dieťaťa, prejaviť mu porozumenie, toleranciu, city a láskavosť nie je nikdy stratou času ani energie. Preto nezabúdajme na

 • láskavé pohladenie,
 • dôverný rozhovor,
 • vypočutie jeho detských starostí,
 • povzbudenie pri školských problémoch,
 • vlastný príklad pokojného riešenia nedorozumení,
 • spoznanie jeho sveta fantázie, kamarátov aj predstáv o budúcnosti,
 • odmalička byť jeho sprievodcom,
 • vysvetľovanie neznámeho,
 • poskytovanie bezpečia, opory, spoľahlivosti, to znamená nezradiť a nesklamať dieťa.

Sklamanie a nedôvera sa v dieťati hlboko zapíšu a je ťažké ich neskôr prelomiť, vrátiť späť. Dieťa potrebuje ako v útlom veku tak aj v období dospievania pocit, že niekam patrí, že nám na ňom záleží, že ho berieme vážne a nebagatelizujeme jeho problémy.

Ak si nevieme s konkrétnou situáciou poradiť sami, skúsme sa obrátiť na odborníkov (psychológov, lekárov, špeciálnych pedagógov), a to aj v prípadoch, keď sme svedkami násilia nielen v našej rodine, ale aj v susedstve, škole alebo na inom mieste. V tomto prípade máme nielen právo, ale aj povinnosť obrátiť sa na pomoc k iným ľuďom alebo inštitúciám:

 • na sociálnych pracovníkov okresných úradov v mieste svojho bydliska alebo v mieste bydliska dieťaťa,
 • na linky dôvery pre dospelých,
 • na linky dôvery pre deti,
 • na policajné linky dôvery,
 • na pedagogicko-psychologické poradne,
 • na detské oddelenia nemocníc,
 • na lekárov prvého kontaktu.

Zanedbávanie dieťaťa, jeho týranie, či sexuálne zneužívanie je možné nahlásiť na bezplatnú linku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na tel. čísle 0800 191 222. Pre intervenciu orgánov sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately je potrebné dieťa identifikovať, t.j. nahlásiť jeho meno a adresu. Po zavolaní na linku nahráte odkaz v dĺžke najviac dve minúty, v ktorom stručne opíšete, akým spôsobom má dochádzať k týraniu dieťaťa a uvediete presné údaje, meno, priezvisko a adresu toho, kto má takúto činnosť páchať, aby bolo možné podnet prešetriť (teda meno, adresu). V prípade, že uvediete svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko a úplnú adresu), môžete byť informovaný o spôsobe vybavenia tohto podnetu, ak o to požiadate.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

www.employment.gov.sk/…NKSpreRPNnD/

www.uvzsr.sk/index.php?…

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk