Závislosti

16.12.2014 / 11:17

O drogách sa už toho povedalo aj popísalo veľa. Z rôznych uhlov pohľadu, s rôznym faktografickým aj emocionálnym nábojom, s rôznou výpovednou hodnotou. Pre nás je podstatné, aby sme vám poskytli objektívne informácie, pojmy a definície. Predovšetkým však praktický servis o tom, čo vedie mnohé deti a mladých ľudí k užívaniu drog, ako špecificky na nich tieto drogy vplývajú, aké sú telesné aj mentálne príznaky ich užívania, aké veci sa spájajú s drogovým životným štýlom, ako sa závislosť prejavuje v každodennom živote, ako teda dospelý rozpozná, že dieťa je na drogách, a predovšetkým, ako mu môže pomôcť sám, a kde sa obrátiť na pomoc iných.

V súvislosti s drogami je totiž kľúčový jeden fakt: drogy zabíjajú. V prvom aj poslednom rade život. Pre mladých je však otázka vlastnej smrteľnosti pomerne vzdialená a odťažitá. Niektorí azda nemajú dostatočne vyvinutý pud sebazáchovy, u iných ho zhltne závislosť. Každý však má niečo, na čom mu záleží. To všetko, nech to je čokoľvek, drogy zabijú. Pohodu v rodine, spoločné výlety a spomienky. Neprežijú dlhoročné kamarátstva, ani tie najväčšie lásky. Neostane energia ani záujem o niekdajšie obľúbené aktivity, debaty, sny do budúcnosti. Závislého prestane po čase baviť všetko, čo nesúvisí s drogou. Odcudzí sa od blízkych ľudí, zľahostajnie voči veciam, ktoré mal kedysi rád.

Treba vedieť, že drogy zabíjajú. Zabíjajú smiech aj spánok. Zabíjajú pokoj v duši, aj schopnosť milovať a tešiť sa zo života. Zabíjajú to dobré v človeku. Treba však vedieť aj to, že drogy nemusia byť bezpodmienečne poslednou stanicou. Napriek tomu, že drogová cesta je jedna z najťažších. Napriek tomu, že niekedy sa nedá vrátiť späť a človek už nebude ako predtým. Môže však začať odznova. S jasnou hlavou a čistým srdcom.Nikdy nie je neskoro. Pomôcť sebe aj druhým. Drogová závislosť

V definícii Svetovej zdravotníckej organizácie sa drogová závislosť chápe ako psychický a niekedy aj fyzický stav, vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou, charakterizovaný zmenami správania a inými reakciami, ktoré zahŕňajú nutkanie brať drogu stále alebo pravidelne pre jej psychické účinky a niekedy tiež preto, aby sa zabránilo nepríjemnostiam z jej neprítomnosti. Samotná droga je potom popísaná ako látka, ktorá, ak je vpravená do živého organizmu, môže pozmeniť jednu alebo viac jeho funkcií.

Drogová závislosť alebo toxikománia (slovo pochádza z gréckeho toxikos – smrteľný, jedovatý a mania – šialenstvo) je psychická alebo fyziologická závislosť na droge.

 • psychická závislosť sa chápe ako zmena duševného stavu človeka následkom opakovaného podávania drogy, prejavuje sa intenzívne vystupňovanou túžbou opäť drogu používať,
 • fyziologická závislosť sa prejavuje abstinenčnými príznakmi po prerušení prívodu drogy do organizmu. Ide o sériu príznakov ako nevoľnosť, slzenie, potenie, zvýšenie či kolísanie telesnej teploty, psychomotorický nepokoj, zmeny krvného tlaku, pulzu, bolesti hlavy, niekedy vyprovokovaný epileptický záchvat a iné.

Droga pôsobí na telesnú aj duševnú zložku naraz, výnimkou nie je ani izolované pôsobenie na jednu z týchto zložiek. Príznaky závislosti sa aktivizujú pri znížení hladiny drogy v organizme, ale najmä pri jej neprítomnosti. O syndróme drogovej závislosti hovoríme v prípadoch, kde je myslenie a konanie človeka zamerané prvotne na drogu a stáva sa špecifickým životným štýlom. Do syndrómu drogovej závislosti patrí:

 • neodolateľná žiadostivosť alebo potreba nutkavého charakteru pokračovať v užívaní drogy a snaha získať ju akýmkoľvek spôsobom,
 • neschopnosť kontroly a sebaovládania,
 • tendencia k zvyšovaniu drogy alebo k skracovaniu intervalov užívania, prípadne oboje súčasne,
 • vznik psychickej a fyzickej závislosti, neschopnosť z vlastnej vôle vysadiť drogu,
 • abstinenčný syndróm ako reakcia na zníženie až vynechanie drogy,
 • potreba drogy je dominantná, droga sa stala jednou z najvyšších hodnôt pre požívateľa, ktorý strávi veľa času, prostriedkov a energie na jej získanie,
 • deštrukčný účinok na indivíduum a v širšom kontexte aj na spoločnosť.

Každá drogová skupina vykazuje istú mieru psychickej závislosti a sklony k závislosti fyzickej. Napriek istým špecifickým príznakom ovplyvnenia drogou, existuje značná premenlivosť v účinkoch u konkrétnych jedincov, ktorých osobné predpoklady k závislosti od drogy zohrávajú významnú úlohu. Jedným zo získaných ovplyvňujúcich faktorov možnej závislosti na droge najmä psychickej predstavujú tzv. peristatické faktory, teda faktory vplyvu skupiny, okolia, kultúrnych štýlov a iných sociologických aspektov.

Špecifiká pôsobenia drog u detí a mladých ľudí

 • závislosť od návykových látok sa vytvára podstatne rýchlejšie (to, na čo potrebuje dospelý často roky, stihne dospievajúci za niekoľko mesiacov),
 • existuje tu vyššie riziko ťažkých otráv vzhľadom na nižšiu toleranciu, menšiu skúsenosť a sklon k riskovaniu, ktorý je v dospievaní častý,
 • z podobných dôvodov sa zvyšuje riziko nebezpečného konania pod vplyvom drogy,
 • u závislých detí a dospievajúcich sa prejavuje zreteľné zaostávanie v psychosociálnom vývoji (oblasť vzdelávania, citového dozrievania, sebakontroly a pod.),
 • experimentovanie s drogami prináša u detí a dospievajúcich problémy v rôznych oblastiach života (rodina, škola, trestná činnosť atď.),
 • je tu tiež častejšia tendencia zneužívať širšie spektrum návykových látok a prechádzať od jednej k druhej alebo užívať viac látok súčasne, čo zvyšuje riziko otráv a ďalších komplikácií,
 • recidívy sú u detí a dospievajúcich časté, dlhodobá prognóza však môže byť podstatne priaznivejšia, než by naznačoval často veľmi búrlivý priebeh závislosti. Dôvodom je prirodzený proces dozrievania, ktorý je tichým spojencom liečebných postupov.

Možné signály, ktoré naznačujú užívanie drog

 • nadmerná vyčerpanosť, ospalosť,
 • neodôvodnené zmeny nálady, obdobia únavy, apatie a ľahostajnosti striedajú obdobia eufórie a vzrušenia, výrazné sú však prudké zmeny a striedanie jednotlivých stavov,
 • zmeny povahy, objavuje sa podráždenosť a prchkosť voči okoliu, agresívne popudy v obdobiach úzkosti pripomínajú patologickú opitosť alebo syndróm pomätenia,
 • uzatváranie sa do seba, izolácia,
 • strata chuti do jedla, výrazné chudnutie,
 • zanedbávanie školskej dochádzky, záškoláctvo, zhoršenie prospechu, strata záujmu o koníčky a obľúbené aktivity,
 • poruchy koncentrácie, nespoľahlivosť,
 • zanedbávanie zovňajšku, príp. výrazná zmena v obliekaní,
 • zmena okruhu známych, vyhýbanie sa „starým“ kamarátom,
 • zmena slovníka, časté používanie „drogového“ slangu,
 • zhoršujúce sa vzťahy v rodine,
 • zvyšujúca sa potreba peňazí, záhadné straty peňazí, prichytenie pri krádežiach,
 • chronická nádcha a zápaly horných dýchacích ciest,
 • úteky, samovražedné pokusy.

Predmety, ktoré naznačujú užívanie drog

 • v osobných veciach možno nájsť fajky (drevené, hlinené, sklenené), bongá (vodné aj suché), papieriky na šúľanie cigariet, skladačky, známky, tablety, želatínové kapsule, tenké trubičky, striekačky, ihly, pokrivené lyžice, dózy na uskladnenie sušiny alebo prášku, drogy samotné,
 • zápach na šatách a v izbe, s tým spojené používanie voňaviek a iných dezodorantov,
 • užívanie kvapiek do očí,
 • odev, plagáty, bižutéria podporujúca užívanie drog.

Telesné prejavy

 • častejšia úrazovosť a chorobnosť,
 • chronická nádcha a zápaly horných dýchacích ciest,
 • strata chuti do jedla, výrazné schudnutie,
 • zvýšená únava, znížená svalová sila,
 • poruchy rovnováhy,
 • zmeny na zreniciach, slzenie, sčervenanie pokožky, opuchy očí, fotofóbia,
 • stopy po vpichoch, zápaly na rukách a nohách.

Možné dôvody, ktoré vedú deti a mladých ľudí k užívaniu drog

 • zvedavosť a chuť experimentovať,
 • nuda, jednotvárnosť všedného dňa, pocit prázdnoty a osamelosti,
 • vplyv partie a kamarátov,
 • problémy vo vzťahoch, v rodinách, s priateľmi a láskami,
 • stres, zvýšené nároky na výkon a obava zo zlyhania v škole, v športe a pod.,
 • rodičovský vzor

Konkrétne signály drogovej závislosti

 • závislý nevie, kto je, kde je a prečo tam je – je dezorientovaný, „vygumovaný,“
 • pociťuje horúčavu, aj keď je v skutočnosti zima,
 • má spomalené reakcie, prípadne nereaguje vôbec,
 • vracia, má kŕče, problémy s dýchaním, môže stratiť vedomie

Formy pomoci človeku pod vplyvom drogy

 • pri psychických ťažkostiach, paranoji a stihomame treba človeka, ktorý drogu užil, v prvom rade upokojiť, zhovárať sa s ním, jemne sa ho dotýkať, aby cítil, že nie je vo svojom strachu sám,
 • pri prehriatí a dehydratácii organizmu, ktoré sprevádzajú najmä užívanie tanečných drog (extázy, pervitínu) a prejavujú sa kŕčmi, kolapsmi alebo zamdletím je nutné dostať postihnutého na čerstvý vzduch, treba mu dať napiť aspoň pohár vody (nie viac), ovlažiť mu krk, hlavu a predlaktie,
 • pri zvracaní a nevoľnostiach treba dávať pozor, aby sa človek pod vplyvom drog nezadusil vlastnými zvratkami. Ak je pri vedomí, mal by sa posediačky predkloniť resp. uložiť do stabilizovanej polohy na boku. Rozhodne ho nenechávať bez dozoru,
 • v prípade, že človek vykazuje symptómy hroziaceho bezvedomia, ak zbledne, silno sa potí, má naširoko otvorené oči, ale pohľad je neprítomný, treba urobiť všetko pre to, aby nezaspal, napríklad prechádzať sa s ním, kým nedorazí pomoc,
 • pri kŕčoch treba dávať pozor, aby postihnutý nespadol a pri páde sa nezranil. Uložte ho do stabilizovanej polohy a uvoľnite mu oblečenie, aby mohol lepšie dýchať,
 • v akýchkoľvek nezvládateľných situáciách zavolajte lekára alebo sanitku. Pri telefonovaní treba zdôrazniť, že ide o postihnutého, ktorý užil drogu, aby bola pomoc, čo najúčinnejšia.

Kde nájdete pomoc

 • Linka dôvery pre toxikomanov – 02/54 77 63 79
 • Centrum pre liečbu drogových závislostí – 02/53 41 74 64
 • Linka detskej dôvery – 055/234 72 72
 • Linka detskej istoty – 116 111

Formy drogových závislostí, odvodené od látky, ktorá závislosť spôsobuje:

 • závislosť opiátového typu (morfín, ópium, heroín, braun),
 • kokaínového typu (kokaín, crack),
 • kanabisového typu (marihuana, hašiš),
 • amfetamínového typu (pervitín, fenmetrazín, extáza),
 • halucinogénového typu (LSD, PCP, magické huby, durman),
 • solvenciového typu (chemické rozpúšťadlá),
 • alkoholového typu,
 • tabakového typu,
 • kofeínového typu.

Opiátové drogy (morfín, ópium, heroín, braun)

„Narkoman urobí všetko preto, aby si ten heroín zohnal.“ (závislý)

Heroín je chemická zlúčenina, vyrábaná z maku. Poznáme ho vo forme prášku bielej, ružovej až šedej farby, vo forme tekutiny a zmesi s tabakom. Podobné účinky má ópium, morfín a kodeín.

Spôsob užitia drogy: šňupaním cez nos, podávaním priamo do žily (morfín), fajčením cigariet alebo vo fajkách (predovšetkým surové ópium)

Veci spojené s užívaním drogy ohorené lyžičky, zdrhovadlá, ihly, striekačky, malé balíčky

Fyzické prejavy: pokles frekvencie srdca a ventilácie, uvoľnenie svalstva, občasná žalúdočná nevoľnosť, zvýšené potenie, svrbenie pokožky, bolesti hlavy, výrazné zúženie zreníc

Psychické prejavy: letargické stavy s výskytom porúch vnímania, ilúzie, halucinácie, opiáty sú drogovou skupinou slastného zabudnutia, prinášajú pocity blaženosti, závislý nemá záujem o nič, stáva sa pasívnym a neprítomným, po krátkodobej eufórii sa môžu dostaviť ťažké depresívne stavy a úzkosť

Zdravotné následky: ťažké poruchy pamäte, zvýšená unaviteľnosť, záchvaty úzkosti, paranoidné stavy, zápchy či naopak tzv. heroínové hnačky, neschopnosť vôľou riadeného správania, zápalové postihnutia v miestach užitia drogy, výskyt chronických zápalových ochorení pečene a obličiek, riziko HIV, poškodenie mozgu, smrť spôsobená zlyhaním orgánov, náhlym zastavením činnosti srdca, dýchania, predávkovaním, tzv. zlatou strelou.

Kokaínové drogy (kokaín, crack)

„Adikcia – krátkodobá úľava, ktorá vyvoláva dlhodobú závislosť.“ (M.Bubák)

Kokaín je rastlinný alkaloid, ktorý sa nachádza v listoch kokainovníka, pestovaného najmä v Južnej Amerike. Má formu bieleho kryštalického prášku alebo žltobielej látky (crack).

Spôsob užitia drogy: šňupanie, teda vdychovanie drogy v prášku cez nosové otvory, podávaním priamo do žily, fajčením cigariet

Veci spojené s užívaním drogy: „šňupadlá“ (tenké trubičky, zrolované bankovky), zrkadlá, dózy na uskladnenie drogy, striekačky

Fyzické prejavy: zvýšená frekvencia činnosti srdca, zrýchlenie dýchania, rozšírenie zreníc, zvýšenie krvného tlaku, motorickej aktivity, eufória, nekľud, niekedy pocit na zvracanie

Psychické prejavy: ovplyvňuje nervovú sústavu, pôsobí povzbudzujúco, znižuje pocit hladu a vyčerpanosti, zvyšuje sebavedomie a tvorivosť, prináša krátkodobé návaly energie a dobrej nálady, po detoxikácii sa užívateľ stáva podráždeným, trpí depresiou a stihomamom

Zdravotné následky: nervozita, sklony k násiliu, psychické poruchy s prejavmi depresie a paranoje, impotencia, poškodenie nosovej sliznice, rozleptanie nosovej prepážky, infarkt srdcového svalu, fatálne poruchy srdcového rytmu, krvácanie do mozgu, pľúcne ochorenia, poškodenia ciev, mozgovej kôry, kolapsy a epileptické záchvaty, kóma, smrť.

Kanabisové drogy (marihuana, hašiš)

„Návyk je ako druhá prirodzenosť.“ (príslovie)

Marihuana sa získava zo sušených listov a stoniek konope. Podáva sa väčšinou vo forme sušiny podobnej tabaku. Hašiš je vysušená rastlina pomletá na múku, neskôr lisovaná.

Spôsob užitia drogy: fajčením cigariet tzv. jointov alebo z fajky, konzumáciou jedál s prídavkom drogy (koláče), pitím extraktov (z mlieka aj alkoholu)

Veci spojené s užívaním drogy: papieriky na šúľanie jointov, sitká, drevené, hlinené alebo sklenené fajky, bongá (suché aj vodné), charakteristická je sladkastá „trávová“ vôňa na šatách a v miestnosti, kde sa fajčí

Fyzické prejavy: narušená koordinácia, červené oči, rozšírené zreničky, trasenie, nepravidelný tep, zvýšenie rytmu srdca, zníženie telesnej teploty, pocit vyschnutého hrdla a úst

Psychické prejavy: nepredvídateľné zásahy do psychiky človeka, narúša vnímanie reality a časopriestoru, vyvoláva pocity veselosti, pohody a snenia, ale aj panický strach a nervozitu

Zdravotné následky: zníženie pamäťových schopností, pokles motivácie a koncentrácie, syndróm vyhorenia, sklony k zvýšenému sebapozorovaniu, psychotickým stavom, oslabenie imunitného systému, poškodenie pľúc, bronchitída, astma, arytmia srdca, bolesti v hrudníku.

Amfetamínové drogy (pervitín, fenmetrazín, extáza)

„Každá forma závislosti na povzbudzujúcich prostriedkoch je škodlivá; je jedno, či je to amfetamín, alkohol, morfium, alebo idealizmus.“ (C.G.Jung)

Amfetamíny sú psychoaktívne látky, ktoré sa vyskytujú vo forme kryštalických práškov bez zápachu. Vykazujú dobrú rozpustnosť vo vode aj v alkohole, preto sú v drogovej komunite kombinované do rôznych mixtúr s inými liekmi, najčastejšie s analgetikami.

Spôsob užitia drogy: najčastejšie ústne, zriedkavejšie injekčnou aplikáciou do žily prípadne šňupaním

Veci spojené s užívaním drogy: tabletky v rôznych farbách, veľkostiach a s rôznou potlačou, želatínové kapsule, skladačky, biely prášok, striekačky a ihly

Fyzické prejavy: sucho v ústach, zvýšená frekvencia srdca, pocity búšenia srdca, zrýchlené pohyby, nadbytok energie, nekľud, nesúvislá reč, výpadky pamäti

Psychické prejavy: psychózy, pocity depersonalizácie a rozdvojenia osobnosti, halucinácie a preceňovanie síl, čím môže dôjsť k úrazom, pri dlhodobom užívaní stavy úplnej vyprahnutosti a nedostatku vôľového uvažovania a konania, telu chýba serotonín, človek sa nedokáže dobre cítiť, nevie spať, má depresie

Zdravotné následky: depresívne ladenie osobnosti, časté samovražedné tendencie, zhoršenie mozgovej činnosti, kolaps v dôsledku prehriatia a následnej dehydratácie organizmu (zvlášť pri tanci), zlyhávanie pečene, obličiek, vzostup krvného tlaku, poškodenia srdcovo-cievneho systému, náhle zlyhanie činnosti srdca, smrť.

Halucinogénne drogy (LSD, PCP, magické huby, durman)

„Únik je však nakoniec neznesiteľnejší než skutočná ťažkosť, ktorú mal pôvodne obísť. Najväčším problémom sa potom stáva samotná neuróza.“ (M.S.Peck)

Halucinogény (atropín, bufetonín, harmín, ibogaín, LSD, meskalín, muchotrávky, durman, psilocybín …) sú prírodné aj syntetické psychoaktívne látky, ktoré dokážu zmeniť vnímanie reality a vyvolávajú afektované citové reakcie, niektoré aj poruchy vedomia.

Spôsob užitia drogy: ústne, LSD sa užíva vo veľmi malých dávkach často na drobných pestrofarebných tabletkách, kockách cukru alebo sa kvapká na pijavé papieriky, známky a kúsky vaty, zriedkavo sa fajčí, príp. podáva injekčne do žily

Veci spojené s užívaním drogy: známky, papieriky, tablety, kapsuly, biely prášok, striekačky

Fyzické prejavy: zvýšenie rytmu srdca, krvného tlaku, telesnej teploty, nevoľnosť, zimnica, kŕče, zmenené vnímanie farieb a zvukov, paranoické prejavy, úzkosť, rozšírené zreničky

Psychické prejavy: ilúzie, neskôr halucinácie a pocity strachu, neprimerané reakcie, možnosť vzniku duševných chorôb, vplyv halucinogénov je značne nevypočítateľný, preto nemožno dopredu predvídať, ako bude užívateľ reagovať

Zdravotné následky: prepuknutie doteraz skrytých duševných chorôb, flashbacky (rekurentné psychické poruchy), znižujúca sa výkonnosť, nehody a úrazy pod vplyvom halucinácií, pri predávkovaní zlyhanie činnosti srdca.

Drogy solvenciového typu (chemické rozpúšťadlá)

„Najmladší evidovaný narkoman na Slovensku má 12 rokov.“ (štatistika)

Ide predovšetkým o chemické látky z kategórie riedidiel, lepidiel, čistiacich prostriedkov pre domácnosť (benzín, petrolej, toluén, acetón, chloroform, halotan, freóny). Kritickým faktorom rozmanitého používania týchto drog je ich bezproblémová dostupnosť.

Spôsob užitia drogy: inhalovanie (fetovanie), vdychovanie výparov najčastejšie z namočenej tkaniny, výnimočne priamo z fľaše riedidla či tuby lepidla

Veci spojené s užívaním drogy: vrecká so stopami po riedidle a iných organických rozpúšťadlách, stopy na oblečení, silný chemický zápach

Fyzické prejavy: búšenie srdca, hučanie v ušiach, zvýšené potenie, poruchy dýchania, nekoordinované pohyby, závrate, nápadné rozšírenie zreníc, neprítomný pohľad, sčervenanie kože okolo úst a nosa, žalúdočné ťažkosti

Psychické prejavy: eufória, zmeny vo vnímaní reality, pocity nadnesenosti, depersonalizácie, ilúzie, niekedy aj agresívne správanie, psychózy

Zdravotné následky: psychické poruchy, celková otupenosť až „vygumovanosť,“ výpadky pamäte, poruchy reči, delírium, lokálne poleptania kože a ústnej dutiny, poruchy funkcie obličiek a pľúc, ťažké defekty na mozgu, neurologické poškodenia, celkový tras, chronické bolesti hlavy a svalov, epileptické záchvaty, smrť.

Závislosť alkoholového typu

„Pohárik, a predsa v ňom utopíš seba, deti, život.“ (M.Horanský)

Alkohol netreba nijako zvlášť približovať, už aj preto, že v našej spoločnosti ide o fenomén. Je legálny, široko dostupný a spolu s kofeínom a nikotínom predstavuje najrozšírenejší typ návykovej látky užívanej na Slovensku. S konkrétnym spôsobom užívania alkoholu, ako aj s jeho telesnými a psychickými prejavmi sa každý už pravdepodobne stretol. Alarmujúci je pritom fakt, že konzumácia alkoholu je u nás veľmi vysoká a často predznamenáva domáce násilie. Hrozivo vyznievajú aj štatistiky o včasnom začiatku konzumácie alkoholu u detí a predovšetkým jeho čoraz častejšie zneužívanie u mladých dievčat.

Zdravotné následky: závislosť, sociálne problémy, citová izolovanosť, depresie, nízka výkonnosť a tolerancia záťaže, pod vplyvom alkoholu často dochádza k dopravným nehodám, zvýšený krvný tlak, zvýšené riziko cievnych a mozgových príhod, žalúdočné vredy, zvýšená pravdepodobnosť rakoviny ústnej dutiny, pažeráka alebo žalúdka a cirhóza pečene.

Závislosť kofeínového typu

„Raz je nikdy, ale dvakrát je zvyk.“ (príslovie)

Ide o závislosť od látok, ktoré obsahujú predovšetkým kofeín, teofilín, teobromín. Spomínané látky sa nachádzajú napríklad v káve, čaji, kole, kakau, guarane a čoraz častejšie konzumovaných energetických nápojoch.

Zdravotné následky: kofeín v nízkych dávkach pôsobí pozitívne na funkciu buniek mozgovej kôry. Vo vyšších dávkach však funguje ako jed, zvyšuje krvný tlak a vylučovanie žaludočnej kyseliny. Kofeín je preto nevhodný pre osoby psychicky labilné, trpiace nespavosťou, tehotné a dojčiace matky, osoby trpiace vredmi tráviaceho traktu a ďalšími tráviacimi a urogenitálnymi ochoreniami

Závislosť tabakového typu

„Prestať fajčiť je tá najľahšia vec na svete, urobil som to už tisíckrát.“ (M.Twain)

Fajčenie patrí medzi najrozšírenejšie závislosti. Učinným alkaloidom v tabaku je nikotín, ktorý sa pri fajčení vdychuje prostredníctvom cigaretového dymu.

Zdravotné následky: nikotín zrýchľuje tep, telo prečerpáva viac krvi. Keď sa jed dostane do mozgu, človek sa cíti aktívny a vzrušený. Fajčiari vravia, že sa po cigarete vedia lepšie sústrediť a sú výkonnejší. Zároveň sa znižuje svalové napätie, nastáva uvoľnenie a uľahčenie. Treba však zdôrazniť, že nikotín obsahuje viac ako 4 tisíc chemikálií a niektoré z nich majú ďalekosiahle negatívne účinky: zrýchlený tep, vyšší tlak krvi, podráždená sliznica hrdla, vstup karcinogénov do pľúc, podráždenie oči, poškodenie membrány pier, jazyka podnebia, hrdla, ťažké dýchanie, draždivý kašeľ, infekcie úst, žlté stopy na zuboch, zníženie vitality. Neskôr sú to rakovina pľúc, ústnej dutiny, pažeráka, hlasiviek, pankreasu, močového mechúra, srdcové choroby, vredy, choroby obehu a záchvaty.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk