Týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí

07.06.2011 / 01:11

Týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí
/K. Viciánová , M. Hochelová, J. Hrubala, Z. Čaputová/, Vydavateľstvo Jaspis, 2000, 72 strán

Publikácia je určená učiteľom materských a základných škôl, detským lekárom i sociálnym pracovníkom. Osvetľuje problém týrania, zneužívania a zanedbávania z medicínskeho, psychologického i právneho pohľadu. V publikácii je na 8 stranách prezentovaný obrazový materiál týraných detí.

Fyzické týranie zahrňuje nedostatočnú starostlivosť, resp.úmyselnú, či neúmyselnú nestarostlivosť, nedostatočnú výživu, nedostatok zdravotníckej opatery /napr. opomenutie očkovania/, nedostatok vzdelania, prístrešia, ošatenia, hygieny i deti vykorisťované prácou.

Psychické týranie sa vyskytuje aj pri týraní fyzickom, ale môže existovať aj samostatne. V knihe sa dozvieme o zanedbanosti a zanedbávaní, ktoré sa čoraz častejšie objavuje i v rodinách s dobrým socioekonomickým statusom, kde sú rodičia profesionálne angažovaní a deti ponechané na príbuzných alebo video.

Dozvedáme sa o rizikách na strane dieťaťa i páchateľa a o rizikových situáciách uľahčujúcich nástup nežiaduceho správania. Môžeme tu nájsť návod, ako pristupovať a zaobchádzať s dieťaťom so syndrómom CAN.

V právnej časti publikácie sa autori venujú vybraným paragrafom Trestného zákona /týkajúce sa pohlavného zneužívania i týrania blízkej a zverenej osoby, ale aj ohrozenia mravnej výchovy mládeže/. Ohrozenie výchovy a vzdelávania maloletého, zanedbanie starostlivosti o povinnú školskú dochádzku – patrí do Zákona o priestupkoch. Svoje paragrafy má v trestnom zákone aj neprekazenie trestného činu a neoznámenie trestného činu.

Na niekoľkých stranách dostaneme návod ako oznamovať podozrenie zo spáchania trestných činov – či už ústne alebo písomne /aj anonymne/ a dozvieme sa približne ako prebieha preverovanie a vyšetrovanie i čo sa deje na súde.

Ako rozdelenie knihy napovedá, dostávame tri pohľady na jednu veľmi širokú, mnohokrát nejasnú a donedávna tabuizovanú tému detského týrania. Učiteľom, sociálnym pracovníkom, ale aj rodičom, psychológom, či laikom poskytuje základnú orientáciu v danej problematike.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk