Prváčik v škole

16.12.2014 / 10:42

Vstup do školy patrí k najvýznamnejším medzníkom vo vývine dieťaťa a to preto, že predstavuje predel medzi detstvom ,ktorého hlavou úlohou je hra cez ktorú si dieťa o svoju svoje rozumové schopnosti, zručnosti s sociálne roly / rola chlapca, rola dievčaťa/ a detstvom v ktorom dochádza k zásadnej životnej zmene – k vzniku a postupnému rozvoju novej sociálnej roly – a tou je rola žiaka/ žiačky. Je to veľká zmena v živote dieťaťa i jeho rodiny.

Školská zrelosť

Prvým predpokladom, aby prváčik zvládol vstup do školy bez problémov je, aby bol dostatočne zrelý. O tom, čo znamená pojem školská zrelosť píšeme v jednom z našich článkov, preto sa na tomto mieste tejto problematike nebudeme venovať. Väčšina zrelých detí tieto schopnosti a vlastnosti dosiahne v období okolo 6. roku a teší sa na vstup do školy – aj to jedným zo znakov školskej zrelosti.

Zmena denného režimu

Vstup do školy znamená veľkú zmenu nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. Zásadnou zmenou bude zmena denného režimu a požiadavky na správnu a veku primeranú psychohygienu. Tieto psychohygienické požiadavky súvisia so zmenou štruktúry dňa školáka. Školské vyučovanie vnáša pravidelnosť do denného režimu a to vyžaduje , aby aj ostatné aktivity dňa boli tomu podriadené. Týka sa to spania, jedenia, domácej prípravy, ale i hry, na ktorú by dieťa aj napriek školským povinnostiam malo mať vytvorený časový priestor.

Pre školáka má oveľa väčší význam ako doteraz pravidelné stravovanie i dostatočne dlhý spánok. Častým zlozvykom školákov býva to, že deti odmietajú raňajkovať. Tento zlozvyk zvykne prameniť z obdobia , keď deti navštevovali škôlku a tam prvé jedlo dostávali pomerne skoro a teda nič sa nestalo, ak doma neraňajkovali. Iným dôvodom býva raňajší časový zhon. Bolo by vhodné sa toho vyvarovať a vytvoriť dieťaťu dostatočný časový priestor na to, aby sa stihlo naraňajkovať.

Nároky ktoré sú na prváčika kladené v priebehu dopoludňajšieho vyučovania i popoludňajšieho pobytu v školskej družine, či školskom klube a samozrejme aj pri domácej príprave sú značné. Spánok je najprirodzenejšou formou odpočinku nervovej sústavy, jeho nedostatok spôsobuje rôzne problémy od prejavov podráždenosti, cez poruchy koncentrácie pozornosti až k psychosomatickým ťažkostiam ako sú bolesti hlavy, brucha apod . Dĺžka spánku v tomto období by mala predstavovať 10 hodín. Dieťa by malo chodiť spať každý deň v rovnakom čase, spánku by mal predchádzať pokojný predspánkový rituál.

Povinnosti rodiča

Zmena režimu sa týka nielen prváčika, ale celej rodiny, a hlavne rodičov. Po príchode dieťaťa zo školy by sa rodič mal zaujímať o to, ako sa tam dieťa cítilo, čo nové zažilo, aká bola pani učiteľka a spolužiaci. Od prvých dní je potrebné vyhradiť si čas na písanie domácich úloh a prípravu prváčika do školy – prejsť s dieťaťom zošity, aby ukázalo čo robili, predviedlo to, pochváliť ho. Zapojiť starších súrodencov, aby ho aj oni motivovali a pomáhali mu. Počas školského roka je potrebné spolupracovať s dieťaťom pri domácich úlohách, byť trpezliví, nekarhať za každý neúspech, ale pochváliť aj za snahu, aj keď sa dieťaťu nedarí. Dieťa potrebuje zažiť úspech, lebo neúspech ho demotivuje, a pri opakovaní môže viesť k nechuti k škole. Akonáhle sa objaví nejaký problém, ktorý nevedia rodičia zvládnuť sami (nie sú si istí, majú obavy), alebo nejaké ťažkosti s učením, nehanbiť sa vyhľadať odborníka. Ak sa problém zanedbá, dieťa sa s ním môže trápiť a zažívať neúspechy počas celej školskej dochádzky, a to je veľa rokov. Úzka spolupráca so školou je samozrejmosťou.

Mimoškolské aktivity

V súvislosti so vstupom do školy si rodičia zvyknú klásť otázky či a koľko mimoškolských aktivít by malo dieťa najmä v 1. ročníku mať. Na túto otázku nemožno odpovedať jednoznačne, pretože výber a množstvo mimoškolských aktivít záležia od viacerých faktorov. Na strane dieťaťa je to najmä osobnosť dieťaťa, tiež to, či dieťa javí nejaké špecifické nadanie už aj v tomto veku. Ďalšie faktory sú na strane rodičov. Sú to napríklad možnosti, ktoré rodičia majú a nemyslia sa tým len možnosti finančné (niektoré krúžkové aktivity realizované priamo v škole nestoja veľa), ale aj ich časové možnosti. Časový stres, ktorý vzniká z dôvodov zaneprázdnenosti rodičov urobí viac škody ako úžitku. Výber záujmových krúžkov by sa mal riadiť schopnosťami a záujmami dieťaťa. Rodičia, nezabúdajte na to, že koníčky svojich detí by nemali kompenzovať Vaše nesplnené túžby a želania…

Prvé dni v škole sú náročné tak pre deti, ako i pre ich rodičov. Sú dôležité, pretože môžu ovplyvniť ďalšie roky školskej dochádzky, a to pozitívne i negatívne. Milí rodičia, ozbrojte sa pokojom, trpezlivo veďte vaše deti, oceňte aj snahu a nešetrite pochvalou. Úspech detí v prvých rokoch školskej dochádzky závisí aj od vás!

Linka detskej dôvery

K článku zatiaľ nieje žiaden komentár, buď prvý!

Pridaj komentár


Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk