Poruchy správania u detí

06.09.2016 / 13:04

Definícia:Poruchy správania sú charakterizované opakovaným a pretrvávajúcim agresívnym a vzdorovitým správaním, ktorým dieťa porušuje sociálne, ale niekedy i právne normy. Dieťa opakovane porušuje sociálne očakávania primerané jeho veku.

Príznaky

 • bitky, terorizovanie, agresivita voči iným
 • krutosť voči iným ľuďom a zvieratám
 • poškodzovanie majetku, podpaľačstvo, krádeže
 • klamstvá, snaha vyhnúť sa trestu, chýba kritický náhľad na konanie
 • záškoláctvo, úteky z domu
 • nekontrolované výbuchy zlosti
 • vzdorovité provokatívne správania a neposlušnosť
 • nedodržiavanie pravidiel
 • rozvoj delikventného až kriminálneho správania

Formy ochorenia

 1. Poruchy správania vo vzťahu k rodine – vyskytujú sa len v rodine a v domácom prostredí. Niekedy je agresívne správanie namierené len voči niektorým členom rodiny. Pre takéto správanie je typická neposlušnosť, ničenie vecí, krádeže vecí z domu, ničenie cenného majetku, či zakladanie ohňa doma. Dieťa neuznáva autoritu rodičov. Typické je, že mimo domova sa dieťa správa normálne. Niekedy môže takéto správanie vzniknúť ako reakcia na narušené vzťahy medzi rodičmi alebo pri rozchode rodičov.
 2. Nesocializovaná porucha správania – vyskytuje sa u detí, ktoré majú problém nájsť si priateľov, nevedia zapadnúť medzi rovesníkov, sú medzi ostatnými deťmi neobľúbené. Často šikanujú spolužiakov, vyvolávajú bitky, odmietajú autoritu. Delikventné až kriminálne skutky páchajú individuálne, nie v skupine.
 3. Socializovaná porucha správania – sa vyskytuje u detí, ktoré sa zapájajú do rovesníckych skupín, ale často sú to partie, ktoré konajú delikventne a ovplyvňujú správanie i dieťaťa s inak normálnym správaním. A naopak, aj dieťa s poruchami správania môže mať dobré rovesnícke vzťahy a fungovať v rovesníckej skupine, ale mimo skupiny sa správa agresívne a asociálne.
 4. Porucha opozičného vzdoru – ide o poruchu správania, pre ktorú je typická neposlušnosť, vzdorovitosť, provokatívne správanie, ale nie sú prítomné závažné agresívne prejavy, ktoré by porušovali zákon. Najčastejšie sa vyskytuje vo veku do 10 rokov.
 5. Porucha správania ako súčasť iného ochorenia – poruchy správania sa často vyskytujú pri hyperkinetickej poruche (ADHD), ako súčasť emočných a úzkostných porúch, ďalej pri syndróme týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, pri poruchách spojených so zneužívaním drog, či alkoholu.

Diagnostika

 • rozhovor s rodičmi,
 • rozhovor s dieťaťom,
 • psychodiagnostické vyšetrenie,
 • v prípade hospitalizácie dieťaťa pozorovanie správania.

Liečba

 • Psychoterapia a psychologické intervencie, ktoré uskutočňuje detský klinický psychológ – psychoterapeut.
 • Psychiatrická liečba pomocou psychofarmák. Uskutočňuje ju detský psychiater.
 • Liečba pridružených porúch (ADHD, iné psychické poruchy). Uskutočňujú ju hore uvedení odborníci.

Liečba sa najčastejšie uskutočňuje ambulantnou cestou. V závažných a dlhodobých prípadoch je vhodná hospitalizácia na detskom psychiatrickom oddelení.

(vypracovala: PhDr. Dana Lovašová
zdroj: Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia)

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk