Karel Nešpor: Návykové chování a závislost /Současné poznatky a perspektivy léčby/

08.06.2011 / 12:09

Karel Nešpor: Návykové chování a závislost /Současné poznatky a perspektivy léčby/
Portál, Praha 2000, počet strán 150

Známy odborník v oblasti závislostí, prednosta oddelenia pre liečbu závislostí v Psychiatrickej liečebni v Prahe, ponúka v tejto publikácií dve veľké kapitoly.

V časti „Čo je a čo nie je závislosť“ uvádza definíciu, znaky, príčiny závislosti, ale aj niektoré „závislosti", ktoré podľa definície medzi závislosti nepatria, ale majú s nimi niektoré spoločné charakteristiky. Sú to počítače a internet, sex, nakupovanie, čokoláda, práca, prejedanie sa.

V tejto časti sa autor zmieňuje o niektorých charakteristikách špecifických skupín – detí a mladistvých, žien a osôb vo vyššom veku.

2. časť: „Nástroje zmeny“ obsahuje zmienku o posilňovaní motivácie, dobrom vnímaní seba a vonkajšieho sveta, znalosti sebaovplyvňovania i o sociálnych zručnostiach.

V súvislosti s rodinou ako nástrojom zmeny v liečbe závislého autor prináša prehľad niektorých rizikových faktorov ako sú: akákoľvek neliečená choroba u rodičov, neexistencia pravidiel vo výchove dieťaťa, nedostatok času na dieťa, prehnaná prísnosť, fyzické násilie, malé očakávania od dieťaťa a jeho podceňovanie, sociálna osamelosť rodičov, časté sťahovanie a pod.

Medzi ochranné činitele pred vznikom závislosti patrí: primeraná starostlivosť, jasné pravidlá, pozitívne hodnoty, vrúcny výchovný štýl, primerané a jasné očakávania od dieťaťa, primerané uspokojovanie potrieb dieťaťa, dobrá adaptácia rodičov v sociálnom prostredí, dobré medzigeneračné vzťahy ai.

V tejto druhej časti knihy nájdeme spomenuté aj typy komunít, zmienku o medikamentóznej liečbe závislostí, význam svojpomocných príručiek i repertoár techník vhodných pri liečbe závislostí pri individuálnej i skupinovej forme práce /denníky, joga, muzikoterapia, odmeňovanie, odmietanie, psychodráma, psychopantomíma, relaxácia, semafor, zmiešaný tovar, snehová guľa, váhy…/.

Jedna z posledných strán je venovaná zásadám efektívnej primárnej prevencii /program zodpovedajúci veku, malý a interaktívny program zahrňujúci miestne špecifiká, vyžívajúci rovesnícke modely, s viacerými stratégiami a pod/.

Publikácia je odporúčaná psychológom a terapeutom, sociálnym pracovníkom, učiteľom a vychovávateľom, protidrogovým preventistom i lekárom.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk